Gå till innehållet

Riks­revisionen varnar för eftersatt skötsel i svensk skyddad natur

Den "otillräckliga finansieringen" gör att skötseln av Sveriges mest värdefulla naturområden är eftersatt. Det anser Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat förvaltningen av Sveriges mest värdefulla naturområden och de kom fram till att det inte lever upp till de mål som beslutats av riksdagen. Det vill säga att “nationalparker och naturreservat ska förvaltas med hög ambitionsnivå så att naturvärdena bibehålls eller ökar, och så att områdena görs tillgängliga för besökare”.

Finansieringen räcker inte

Anledningen är otillräcklig finansiering. Länsstyrelserna tvingas skjuta många nödvändiga åtgärder på framtiden, inte minst åtgärder för friluftslivet och mer kostsamma naturvårdsåtgärder. Dessutom ligger man också efter med att uppdatera naturreservatens skötselplaner. Riksrevisionen kom fram till att en tredjedel av naturreservaten och 19 av 30 nationalparker har skötselplaner som behöver uppdateras för att områdena ska kunna förvaltas effektivt.

– Förvaltningen av skyddad natur fungerar inte effektivt. På sikt leder bristerna till att de värden som skyddats i våra nationalparker och naturreservat inte kan bibehållas, eller att de helt går förlorade. Det handlar både om naturområden som är värdefulla för den biologiska mångfalden, och om människors möjlighet till friluftsliv, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen uppmanar regeringen att “se över om den finansiella styrningen möjliggör för Naturvårdsverket och länsstyrelserna att förvalta de skyddade områdena med den höga ambitionsnivå som riksdagen beslutat om”.

Källa: Riksrevisionen

Mer att läsa