Gå till innehållet

Miljöbudgeten: 1000 färre jobb inom naturvård

Naturvårdsverket har redovisat sitt arbete med naturvård och biologisk mångfald till regeringen. I redovisningen framgår bland annat att de kraftiga nedskärningarna i miljöbudgeten fått stora konsekvenser för naturvården och för antalet arbetstillfällen.

I Naturvårdsverkets redovisning till regeringen tas bland annat upp att anslagen till naturvård sänktes från 3,7 miljarder kronor 2022 till 2,3 miljarder kronor år 2023. Det innebär att “många centrala åtgärder fick prioriteras ner”. Det fick också konsekvenser för arbetstillfällen runt om i landet. 2023 bidrog anslagen till 780 årsarbetskrafter, men det är mer än 1 000 färre än året innan då 1 850 årsarbetskrafter kunde jobba med naturvård “jämnt utspritt i landet”.

Även anslaget för åtgärder för värdefull natur sänktes kraftigt med hälften till 1,1 miljarder kronor. Denna summa skulle räcka till skötseln av över 5 000 naturreservat och andra skyddade områden. Den halverade budgeten kommer innebära försämrad “restaurering, stängsling för betesdjur, skyltning och underhåll av dass, leder och spänger liksom den löpande skötseln av ängs- och betesmarker”. Länsstyrelserna fick inte heller några pengar för kampen mot invasiva främmande landväxter.

Ljuspunkter

Bland ljuspunkterna finns att 27 kvadratkilometer våtmarker har återställts. Det innebär att 4 000 ton koldioxidekvivalenter sparas in årligen. Myndigheten tar också upp att åtgärdsprogrammet för utter avslutades under 2023 eftersom arten inte längre betraktas som hotad.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa