Gå till innehållet

Klimatexperter: Regeringens politik ökar utsläppen

Det oberoende tvärvetenskapliga expertorganet Klimatpolitiska rådet har släppt en ny rapport om Sveriges klimatpolitik. Den visar att utsläppen med regeringens politik förväntas öka – för första gången på 20 år.

– Den politik som den nya regeringen hittills presenterat är inte tillräcklig för att nå klimatmålen för år 2030. I stället för att snabbt minska utsläppen kommer hittills beslutade och aviserade förändringar tvärtom, också enligt regeringens egen bedömning, att i närtid öka utsläppen. Det gäller framför allt från inrikes transporter och arbetsmaskiner. De insatser som regeringen beslutat om, för att till exempel öka koldioxidupptaget i skog och mark eller stimulera klimatinvesteringar i andra länder, kommer inte att kompensera för uteblivna stora utsläppsminskningar i Sverige till år 2030, skriver Klimatpolitiska rådet i sin rapport.

Detta sker samtidigt som klimatkrisen blir allt mer tydlig runt om i världen. Den globala uppvärmningen har än så länge bara nått drygt 1,1 grader jämfört med förindustriell tid, men vi ser redan fler extrema väderhändelser, smältande isar, stigande havsnivåer, långvariga perioder av torka, ökat antal stora och svårkontrollerade skogsbränder och stora förändringar i världens djurpopulationer. Klimatpolitiska rådet skriver att “de ekologiska, ekonomiska och sociala effekterna av klimatförändringarna blir allt påtagligare” och att man krävt en snabbare klimatomställning och en snabbare utsläppsminskning än vad som sker idag.

Miljöpolitik som ökar utsläppen för första gången på 20 år

– Det vore anmärkningsvärt och allvarligt om minskningen nu inte bara skulle gå för sakta, utan vändas i motsatt riktning. Det skulle bli första gången under åtminstone två decennier som förändringar av Sveriges nationella politik sammantaget leder till ökade utsläpp av växthusgaser.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) säger till SVT att regeringen “helt delar bilden om att det går för långsamt”, men i ett pressmeddelande från regeringen låter det annorlunda:

– Sverige och världen står inför att hantera många komplexa kriser. För att klara av dessa utmaningar och den klimatomställning som behövs, krävs fortsatt engagemang i samhället, fortsatt utvärdering av politiken och politiskt ledarskap för att hitta nya vägar att nå de beslutade klimatmålen. Sverige har – och kommer framgent att ha – en ambitiös och effektiv klimatpolitik. Klimatmålen som riksdagen har fastställt ska nås. Nästa steg är att identifiera fler och nya metoder för att uppnå målen både på kort och lång sikt, sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Kritik och förslag från naturorganisationer

Slutsatserna i Klimatpolitiska rådets rapport har orsakat en våg av kritik mot regeringen från många håll. Inte minst från naturorganisationerna.

– Det svenska klimatarbetet går bakåt. Istället för att leverera en kraftfull politik som leder till minskade utsläpp stimuleras det fortsatta fossilberoendet. Regeringen tycks närmast yrvaken inför klimatkrisens allvar som nu inleder en samtalsturné om klimatpolitik istället för att leverera resultat här och nu, säger Erika Bjureby, sverigechef på Greenpeace.

WWF har också kommenterat rapporten. De har vart att göra det genom att ta fram 37 konkreta förslag till den klimatpolitiska handlingsplanen för att påskynda Sveriges klimatomställning.

– Lösningarna och teknikerna för att klara klimatutmaningen finns redan, men det finns ingen enskild klimatåtgärd som löser alla problem – tvärtom krävs ett stort antal politiska beslut och betydande beteendeförändringar inom samtliga sektorer. Vi hoppas att regeringen tar stöd av våra åtgärdsförslag och levererar politik som gör att Sverige som minimum uppfyller klimatmålen. Det är vi skyldiga framtida generationer, säger David Mjureke, klimatexpert på WWF.

Bland de 37 förslagen finns bland annat:
• Öka väsentligt skydd och restaurering av skogsmark med höga naturvärden för att, i linje med det nya globala ramverket för biologisk mångfald, nå målen att till 2030 skydda och restaurera 30 procent av naturen.
• Utred omvända auktioner som verktyg för att värna om kolet i skog och mark och ge det ett ekonomiskt värde. Helt centralt är att dessa auktioner endast omfattar åtgärder som går hand i hand med biologisk mångfald och sociala värden. 
• Fortsätt satsningarna på återvätning av dikade torvmarker.
• Ta bort alla fossilbränslesubventioner.
•  Ställ inte energieffektivisering samt utbyggnad av sol- och vindkraft mot kärnkraft.
•  Sänk bashastigheten i tätort till 30 km/h och sänk hastighetsgränserna generellt med undantag för inom särskilt utpekade glesbygdslän. 
• Inför ett färdmedelsneutralt reseavdrag för att inte subventionera bilism framför mer klimatsmarta alternativ.
• Sänk momsen på grönsaker för att göra det lättare för konsumenter att i ökad utsträckning välja nyttig och klimatsmart mat.
• Skapa ekonomiska incitament för företag att skänka mat som annars skulle ha kastats till välgörande ändamål, t.ex. genom skatteavdrag.
• Inför en svensk koldioxidbudget kompatibel med Parisavtalet.

Fakta: Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan. Rådet har åtta ledamöter
med hög vetenskaplig kompetens inom relevanta områden och stöds av ett kansli med fyra
anställda.

Läs även

Klimatpolitiska rådet: Omställningen går för långsamt
Återväta torvmarker – effektiv och billig klimatåtgärd
Stor miljöbesvikelse över nya regeringens politik
• Sveriges naturorganisationer: Stoppa fossilbidragen

Källor: Klimatpolitiska rådet och WWF

Mer att läsa