Gå till innehållet

Stor miljöbesvikelse över nya regeringens politik

Ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sveriges sötvatten ser ut att slippa miljöprövning i den nya regeringens politik. Foto: Erik Hansson

När den nya regeringen presenterade sin gemensamma politik var det inte många ord om klimat och natur. En genomgång av de politiska förslagen gör Sveriges naturföreningar både oroliga och besvikna.

Naturföreningarnas genomgång inför valet visade att M, KD och SD hade den överlägset sämsta miljöpolitiken. De gick också ut med en vädjan till Liberalerna att de skulle stå upp för de miljöambitioner som partiet uttalat i undersökningarna. När nu den nya regeringen, bestående av M, KD och L i nära samarbete med SD, presenterat sitt nya politiska program så uttrycker naturföreningarna besvikelse.

– Vi är väldigt oroade över att den tillträdande regeringen nu har presenterat en överenskommelse som är mycket svag på miljö- och klimatområdet. Inte ett ord nämns om hur den biologiska mångfalden ska räddas trots att krisen är här och nu. Den kommande regeringen presenterar en politik som gör att vi är oroade över om den fortfarande står bakom klimatmålen till 2030 och det klimatpolitiska ramverket, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

– Jag känner mig både besviken och djupt oroad. Utifrån vad som hittills framkommer så verkar det vara väldigt tunt med politik som tar itu med miljöproblemen, i stället riskerar problemen att förvärras med de åtgärder som läggs fram, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen anser att det nu verkar väldigt svårt att uppnå riksdagens beslutade klimatmål och miljömål. Mål som i sin tur inte är tillräckligt för att Sverige ska göra sin del för att nå Parisavtalet.

Kärnkraft istället för vindkraft

Inom energiområdet utannonserar regeringen svindlande 400 miljarder kronor till kärnkraften och man vill även tillåta att reaktorer byggs på nya platser och att tidigare reaktorer återstartas.

– Att satsa på kärnkraft är som omvänd krispolitik och slöseri med skattemedel. Det riskerar att göra elen dyrare och sätta käppar i hjulet för investeringar i förnybar elproduktion i Sverige. Ny kärnkraft tar lång tid att bygga, avfallet är extremt miljöfarligt, den är betydlig dyrare än vindkraft och förnybar elproduktion klarar sig dessutom utan ekonomiskt stöd, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Stoppad förbättring av Sveriges vattendrag

WWF varnar för att sänkt eller borttagen koldioxidskatt kan gynna fossil energi och att föreslagna ändringar för att försvåra för havsbaserad vindkraft riskerar att bromsa övergången till ren energi. Partierna vill också pausa miljöprövning av vattenkraften, detta trots att Sveriges redan med nuvarande plan är 13 år försenade med implementeringen, enligt WWF.

– Vattenkraften är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sveriges sötvatten. Fiskar och andra vattenlevande arter är redan idag kraftigt påverkade och situationen kommer att förvärras med ett förändrat klimat. Ska vi rädda den biologiska mångfalden måste vi ha politiker på dess sida, nu ser vi tyvärr bevis på motsatsen, säger Gustaf Lind.

Naturskyddsföreningen är också kritisk:

– Att miljöprövningarna av vattenkraften nu pausas är oansvarigt. Omprövningen av den svenska vattenkraften genomförs för att förse kraftverken med moderna miljövillkor, det är ett måste för att Sverige ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden om skydd av biologisk mångfald och EU:s vattendirektiv. Sverige har vid upprepade tillfällen fått kritik från EU-kommissionen i frågan, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Något som däremot lyfts som positivt är satsningen på energieffektivisering:
– Det är bra att den tillträdande regeringen nu backat från valrörelsens onödiga polarisering kring energieffektivisering och inser att det är den rätta vägen framåt som både kan hjälpa till att avlasta elsystemet och minska pristopparna på el här och nu, säger Gustaf Lind på WWF.

Källor: WWF och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa