Gå till innehållet

Natur-etik

Räv. Foto: Gunilla Falk 

”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Så står det i Sveriges regeringsform sedan 1994, men tillgång till naturen innebär också ett ansvar som formuleras i allemansrätten: “Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”. Naturvårdsverket har valt den mer koncisa formuleringen ”Inte störa – inte förstöra”.

För att naturen ska kunna vara en tillgång för så många som möjligt krävs det att alla som vistas i naturen visar hänsyn. Men alla har inte tillräckligt med kunskap för att agera på rätt sätt i naturen. Om du ser ett felaktigt beteende i naturen – informera först i vänlig ton. Det troligaste är att personen i fråga inte tänker sig för och inte menar något illa.

Här följer ett antal punkter att tänka på:.

• Visa försiktighet och hänsyn gentemot fåglar, djur, natur och dina medmänniskor i naturen. Försök att inte störa andra med ditt beteende.
• Under tiden 1 mars till och med 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt, under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt.
Läs på om Allemansrätten så att du vet vad som gäller.
• Begränsa användningen av inspelade läten för att locka fram fåglar och djur. Använd det helst inte alls, inte i häckningstider (vår och sommar) och aldrig för att locka på en art som är hotad eller sällsynt i området.
• Håll dig på behörigt avstånd från häckande fåglar, ungar, bon, gryt eller liknande.
Allmänt råd: Låt djurungar och fågelungar vara
Det är inte tillåtet att plocka mossor och lavar i naturen hur som helst
• Publicera helst inte bilder på häckande fåglar i sociala medier. Det riskerar att inspirera andra att fotografera fåglar vid sina bon och alla tar inte tillräcklig hänsyn i en sådan känslig situation. Lämna heller aldrig ut uppgifter om häckande, sällsynta fåglar. Äggsamlare är ett hot mot många arter.
• Om du hittar en sällsynt fågel som många andra fågelskådare kan vara intresserade av bör du utvärdera om det finns risk för störningar. Rariteter kan ge upphov till att väldigt många människor kommer till platsen. Fungerar det utan att området förstörs, markägare blir uppretade eller arten störs alltför mycket? Informera gärna markägare om det behövs och försök att ge råd om parkering eller liknande.
• Rapportera gärna fåglar, djur och växter på Artportalen. Känsliga arter göms automatiskt.
• Följ rådande lagar och regler i det naturområde du befinner dig i.
• Informera och hjälp gärna nybörjare.

Om du bevittnar oetiskt agerande i naturen:
• Utvärdera situationen.
• Börja (om möjligt och lämpligt) med att informera vederbörande i vänlig ton.
• Om beteendet fortsätter: dokumentera det och meddela lämpliga organisationer. Exempelvis polisen på telefonnummer 114 14 eller länsstyrelsen.

Inspiration och källor: ABA, Allemansrätten och Svenska Kennelklubben