Gå till innehållet

Skyddad natur: Kvantitet är viktigt, men glöm inte kvalitet

En ny studie på fåglar och skyddade områden i Storbritannien visar att all skyddad natur har betydelse, men att det inte får glömmas bort att försöka förbättra områden i sämre skick.

I december 2022 kom ledare från 196 länder överens om det banbrytande ramverket för biologisk mångfald Kunming-Montreal. Målet med avtalet är att stoppa förlusten av natur och förhindra att ekosystem kollapsar. Bland annat genom att arbeta mot “30 till 30” – att skydda 30 procent av världens landområden, kustvatten och hav till 2030. Sedan avtalet undertecknades har många länder ökat takten för att skydda områden, men Sverige har istället kraftigt sänkt budgeten för skydd och skötsel av natur och stoppat EU:s viktiga lag om restaurering av natur.

En ny studie från Storbritannien visar hur viktigt det är både med skydd av natur och att de skyddade områdena bibehåller ett bra skick. Det räcker inte alltid med att bilda ett reservat – det kan behöva skötas också. Detta eftersom många reservat drabbas av exempelvis föroreningar, invasiva främmande arter och igenväxning.

Skydda och förbättra

Forskarna, från British Trust of Ornithology (BTO), Centre for Ecology & Hydrology (CEH) och Joint Nature Conservation Committee (JNCC), jämförde skyddade områden som befann sig i ett gynnsamt respektive ogynnsamt tillstånd, och hur det gick för häckande fågelpopulationer i de olika typerna. De upptäckte att de gynnsamma områdena som väntat hade de mest positiva effekterna för flest antal skyddade arter, men även skyddad natur i dåligt skick kunde gynna många hotade och specialiserade fåglar som gök och entita. Dessutom visar studien på vikten att förbättra skyddade områden i ogynnsamt skick så att fler arter kan gynnas och återhämta sig.

Dr Caroline Brighton, forskningsekolog på BTO:
– Genom att titta på tillståndet i skyddade områden i förhållande till antalet fåglar kunde vi belysa det som vi länge misstänkt – kvaliteten på områdena spelar roll om vi vill öka den biologiska mångfalden. Även små välskötta områden kan vara betydligt mer produktiva för vanliga fåglar än betydligt större områden som är i dåligt skick. Genom att förbättra vår förståelse för kvalitet framför kvantitet kan vi förhoppningsvis visa hur skyddade områden kan utses och underhållas för att uppnå målen i ”30 till 30” på det mest effektiva sättet för fåglar och den biologiska mångfalden i stort.

Källor: BTO och Biological conversation

Mer att läsa