Gå till innehållet

IPCC: Skydd av natur centralt för lösningar

IPCC:s AR6 Synthesis Report som släpptes i veckan är en sammanfattning av aktuell forskning inom en lång rad ämnen med koppling till klimatförändringar. Den innehåller både varningar om läget och förslag på lösningar. Här är vad som nämns om biologisk mångfald, arter och ekosystem.

Den senaste IPCC-rapporten innehåller i korta ordalag en skarp varning till mänskligheten om att det krävs stora insatser för att förhindra en kris för våra samhällen. Men även den biologiska mångfalden och ekosystemen är starkt hotade. Eller som IPCC uttrycker det:

– Utan brådskande, effektiva och rättvisa begränsnings- och anpassningsåtgärder utgör klimatförändringen ett allt större hot mot ekosystemen, den biologiska mångfalden och nuvarande och framtida generationers försörjning, hälsa och välbefinnande.

Sammanfattningen av aktuell forskning inom området visar att klimatförändringarna redan orsakar och kommer orsaka allt värre skador och alltmer oåterkalleliga förluster i väldens ekosystem både på land och i vatten. IPCC ger bland annat följande exempel på vad klimatförändringar orsakar:
• Hundratals regionala förluster av arter på grund av allt fler och större extrema värmehändelser.
• Massdödlighet hos arter som registrerats både på land och i havet.
• Vissa ekosystem närmar sig oåterkalleliga konsekvenser. Exempelvis förändringar till följd av glaciärernas tillbakadragande, förändringarna i vissa bergsområden och i arktiska ekosystem till följd av tinande permafrost.
• Risken för artutrotningar och oåterkalleliga förluster av biologisk mångfald anses hög i skogar, korallrev och Arktis.

Grafen visar risken i procent för att arter förloras när temperaturen höjs och de utsätts för allt extremare förhållanden. Redan vid två graders uppvärmning utsätts uppemot hälften av arterna i vissa områden för farliga förhållanden på grund av temperaturen.

Naturen i centrum för lösningar

Rapporten ger även förslag på lösningar och här står, förutom minskade utsläpp, skydd av naturen i centrum:
– Klimatet, ekosystemen och samhällena är sammankopplade. Ett effektivt och rättvist bevarande av cirka 30-50 procent av jordens land, sötvatten och hav kommer att bidra till att säkerställa en hälsosam planet.

Om vi bevarar, skyddar och återställer dessa miljöer och samtidigt använder oss av riktad förvaltning så kommer det ge en rad positiva effekter. Inte bara för de djur och växter som lever i dessa miljöer utan även för mänskligheten lokalt och globalt:
• Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas sårbarhet för klimatförändringarna minskas.
• Minskad kusterosion och översvämningar.
• Koldioxidupptagningen och kollagring ökar, om den globala uppvärmningen begränsas.
• Minskade negativa effekter på fisket.
• Stöd för livsmedelstryggheten, människors hälsa och välbefinnande.
• Det ger även synergier och ekonomiskt positiva effekter, fattigdomsminskning och förbättrade försörjningsmöjligheter.

Rapporten poängterar också att det krävs samarbete och beslutsfattande tillsammans med ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen, samt erkännande av ursprungsbefolkningarnas inneboende rättigheter.

Läs även

IPCC 2023: Lösningarna finns – agerandet saknas
• IPCC-rapport 2022: Det är nu eller aldrig
• Ny IPCC-rapport 2022: Skydd av natur avgörande
• IPCC-rapport: jord- och skogsbruk måste förändras
• Studie: IPCC-rapporten är för försiktig – läget är värre
• FN-rapport: Det är bråttom – uppvärmningen får inte överstiga 1,5 grader

Källor: IPCC-rapporten AR6

Mer att läsa