Gå till innehållet

IPCC: Lösningarna finns – agerandet saknas

När FN:s klimatpanel IPCC nu presenterar slutsatserna från samtliga rapporter som publicerats under 2018–2023 finns alla förutsättningar för politiskt agerande och de kommande sju åren kommer vara helt avgörande för möjligheten att vända klimatkrisen eftersom utsläppen måste halveras till år 2030 för att vi ska en chans att klara oss under 1,5 graders global uppvärmning.

IPCC-rapporterna från klimatpanelen samlar forskning från hela världen och sammanställer kunskapsläget. Den senaste rapporten presenterat en sammanfattning av kunskapsläget gällande klimatförändringarna och dess effekter, samt vilka åtgärder som kan göras för att motverka dem. Klimaträttvisa nämns som av särskild betydelse.

– Klimaträttvisa är avgörande eftersom de som har bidragit minst till klimatförändringarna drabbas oproportionerligt hårt. Nästan hälften av världens befolkning bor i regioner som är mycket sårbara för klimatförändringar. Under det senaste decenniet var dödsfallen till följd av översvämningar, torka och stormar 15 gånger högre i mycket sårbara regioner, säger Aditi Mukherji, en av de 93 författarna till den sammanfattande rapporten.

Sveriges naturföreningar har uttalat sig om rapporten och betonar att varje insats är viktig och att det inte är ett alternativ att ge upp.

– De kommande sju åren är avgörande för livsbetingelserna på jorden. Även om vi nu befinner oss i ett mycket svårt läge, vore det djupt oansvarigt att ge upp. Varje tiondels grad uppvärmning har stor påverkan på hur svåra klimatförändringar vi måste anpassa oss till. Rapporten visar att lösningarna för att ta oss ur klimatkrisen redan finns tillhands – nu måste de omsättas till handling. Det går fortfarande att hejda den genom en snabb omställning från fossilt till förnybart och utökat skydd av naturliga kolsänkor, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

– Nu måste världens ledare agera, de måste gå från ord till handling i klimatfrågan! Det gäller inte minst här i Sverige. Utsläppen måste minska väsentligt här och nu, det håller inte att lova att utsläppen ska minska i framtiden. Vad vi gör de närmaste åren avgör vilken värld våra barn och barnbarn kommer leva i, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

– Hoten är enorma, men det är också möjligheterna till förändring. Tack vare forskare, samhällen och progressiva ledare runt om i världen, som fortsatt att utveckla klimatlösningar, som sol- och vindenergi i år och årtionden, har vi nu all teknik som behövs för att klara detta. Världens regeringar måste bara börja göra tillräckligt för att öka hastigheten och påbörja avvecklingen av fossilindustrin, säger Kaisa Kosonen, klimatexpert på Greenpeace Norden.

Politiken ligger efter

Men om forskare är på det klara med vad som kan göras för att minska risken för klimatkrisen – till och med för att klara 1,5-gradersmålet – så är de politiska planerna långt ifrån tillräckliga. På flera sätt är utvecklingen till och med på väg i fel riktning. IPCC skriver till exempel att det fortfarande investeras mer i fossila bränslen än i klimatomställningen.

– Det mest glädjande med IPCC:s rapport är att den visar att tekniken som behövs för att klara 1,5-gradersmålet redan existerar. Det finns färdigutvecklade lösningar som kan halvera utsläppen inom alla samhällssektorer till 2030. Men det som saknas idag är politiskt ledarskap och handlingskraft i klimatfrågan, säger David Mjureke, talesperson i klimat- och energifrågor på WWF.

Det gäller även i Sverige. Naturskyddsföreningen påpekar att den svenska regeringen avvecklat avgörande delar av den förra regeringens utsläppsminskande åtgärder och att det är “skarpt läge för regeringen att leverera och visa ledarskap”.

– Trots att forskarna i IPCC under flera år efterlyst mer skyddad natur som kan binda mer kol i marken går Sverige åt motsatt håll. Regeringen har slaktat budgeten för skydd och förvaltning av värdefull natur och lagt pengarna på andra saker, som sänkta drivmedelspriser, säger Erika Bjureby, chef för Greenpeace i Sverige

WWF vill se följande insatser från regeringen

• Skärpa Sveriges klimatmål och komplettera med en utsläppsbudget som ska begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
• Besluta om klimatmål för svensk konsumtion och anta en konkret handlingsplan för hur de konsumtionsbaserade utsläppen ska minskas.
• Presentera en klimatpolitisk handlingsplan för Riksdagen som innehåller åtgärder som omedelbart och väsentligt minskar utsläppen i Sverige.
• Hantera klimatfrågan parallellt med krisen för den biologiska mångfalden. De många synergier som finns mellan åtgärder för ökad biologisk mångfald och klimatet behöver tillvaratas i klimatpolitiken.

Sveriges regering har meddelat att den jobbar med att presentera en klimathandlingsplan hösten 2023.

Läs även

IPCC-rapport 2022: Det är nu eller aldrig
• Ny IPCC-rapport 2022: Skydd av natur avgörande
• IPCC 2021: Klimatkrisen snabbare och kraftfullare än väntat
• Nya IPCC-rapporten: jord- och skogsbruk måste förändras
• Ny studie: IPCC-rapporten är för försiktig – läget är värre
• Ny FN-rapport: Det är bråttom – uppvärmningen får inte överstiga 1,5 grader

Källor: IPCC, WWF, Greenpeace och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa