Gå till innehållet

Stor studie: Ekologiskt bättre för miljön

En genomgång av 77 andra studier visar tydligt att ekologiska odlingar ger fördelar för miljön och den biologiska mångfalden, även om man tar hänsyn till en något mindre skörd.

Globalt sett står jordbrukssektorn för 30-35 procent av växthusgasutsläppen. Den orsakar också att mark förstörs, näringscykler störs, biologisk mångfald försämras och att resurser utarmas. Exempelvis används ungefär 70 procent av världens sötvatten för bevattning och animalieproduktion.

Det finns med andra ord starka skäl för att minska jordbrukets påverkan på planeten. En möjlighet skulle kunna vara att gå över till mer ekologiska odlingar. I en ny stor jämförelse mellan ekologiska och konventionella odlingars miljöpåverkan har forskarna gått igenom och analyserat 77 andra vetenskapliga artiklar om ämnet. De kom fram till att ekologiska produktionssystem generellt sett har lägre miljöpåverkan än de konventionella. Även om man räknar på antalet kilogram skörd och trots att ekologiskt inte är lika yteffektivt som konventionellt odlade grödor.

Gödsel är största boven

Ekologisk odling ger lägre miljöpåverkan när det gället klimatförändringar, ozonnedbrytning, gifter i ekosystemen och användning av resurser. Inte lika statistiskt säkerställt, men fortfarande lägre påverkan, gav ekologiska odlingar för försurning, övergödning, giftighet för människor, vattenförbrukning och energibehov.

När forskarna jämförde vikt av grödorna så gav dock ekologiskt större miljöpåverkan än konventionellt för ozonbildning, partiklar och joniserande strålning på grund av större markanvändning.

Den största negativa påverkan i jordbruket kommer från gödslingen. Det behöver därför ses över för att göra livsmedelsproduktionen mer hållbar. Även bekämpningsmedel i konventionell produktion pekas ut som en stor negativ faktor i den stora studien.

Studier visar fördelar för biologisk mångfald

Under många år ökade försäljningen av ekologiska varor år för år i Sverige, men sedan 2022 har den positiva trenden för ekologiska produkter vänt. Detta trots att det finns gott om studier som visar att ekologiska odlingar är betydligt bättre för den biologiska mångfalden. Det finns fler fåglar vid ekologiska lantbruk, ekologiska äppelodlingar har 38% fler arter och kan ge bättre skörd och att det intensiva, kemikalietunga jordbruket pekas ut som en av huvudanledningarna till att antalet insekter minskat så kraftigt.

Kritiken mot ekologiskt jordbruk brukar handla om att oekologiskt oftast ger större skördar per hektar och därmed vara mer effektivt för att föda världens befolkning. Men en stor del av världens odlingsyta går åt till att odla foder åt boskap. Tillsammans med boskapens yta är det hela 83 procent av världens jordbruksmark som går åt till köttproduktion. Skulle vi istället odla föda som går direkt till människor skulle det vara betydligt mer platseffektivt. Det finns också studier som visar att även ett miljövänligt jordbruk kan mätta Europas växande befolkning.

Läs även

Bekämpningsmedel verkar minska antalet fåglar i ängsmarker
• Konstgödsel försämrar pollinering
• Världens jordbruk blir allt färre och större – naturen drabbas
Jordbrukare kan och vill vara viktig del av att nå miljömål
Vilda djur utgör bara 4% av alla däggdjur – resten är boskap och människor

Källor: SLU och Environmental Impact Assessment Review

Mer att läsa