Gå till innehållet

Bekämpningsmedel verkar minska antalet fåglar i ängsmarker

Dyngbagge i komocka. Foto: Erik Hansson

Antalet fåglar i ängs- och betesmarker minskar kraftigt i Nederländerna. När jordbruket blev allt mer storskaligt och industriellt förlorade landet nästan alla sina sånglärkor och brushanar. En ny studie visar att det kan finnas en koppling till mängden bekämpningsmedel som hittas i komockor. Intill ekologiska odlingar var nivåerna av bekämpningsmedel betydligt lägre.

Studien gick igenom 23 olika lantbruk med boskap och fann sammanlagt 129 olika bekämpningsmedel. 115 vid oekologiska odlingar och 69 vid de ekologiska. I 92 procent av det analyserade kraftfodret innehöll insektsmedelsrester och i 88 procent av gödseln. De ekologiska odlingarna hade 43 procent lägre koncentrationer av bekämpningsmedel jämfört med de oekologiska.

Forskarna kunde se en tydlig koppling mellan hur mycket bekämpningsmedel korna får i sig och hur många dyngbaggar det fanns i komockorna. Ju högre nivåer av insektsmedel desto färre skalbaggar. Eftersom dyngbaggar och deras larver är en viktig födoresurs för fåglar i dessa områden tror forskarna att det finns en koppling mellan mängden bekämpningsmedel och hur det går för ängs- och betesmarkernas fåglar.

– Nivåerna av vanliga bekämpningsmedel som upptäcktes i foder och hö är oroväckande, skriver forskarna i sin rapport.

De vill nu se mer forskning kring hur bekämpningsmedel påverkar fåglar

Tidigare studier har dock visat att vanliga insektsgifter är ett hot mot fåglar och det är inte bara i Nederländerna som det går dåligt för jordbruksmarkens fåglar. I Sverige har de en fortsatt stark negativ utveckling med bland annat dramatisk minskning för stenskvättor och lärkor. Schweiz har förlorat en lång rad arter som tidigare trivdes landets jordbruk; rapphöna, svartpannad törnskata, tofslärka, rödhuvad törnskata och varfågel.

Källor: SLU och Science of The Total Environment

Mer att läsa