Gå till innehållet

Världens jordbruk blir allt färre och större – naturen drabbas

Till slutet av år 2100 kommer antalet jordbruk i världen mer än halveras och det är ett hot både mot biologisk mångfald och matförsörjningen.

– Vi ser en vändpunkt från en omfattande etablering av jordbruk till en omfattande konsolidering på global nivå, och det är den utveckling som mänskligheten för närvarande befinner sig på. Storleken på jordbruket och antalet jordbruk som finns är förknippade med viktiga miljömässiga och sociala resultat, säger Zia Mehrabi, biträdande professor i miljöstudier vid CU Boulder.

I hans studie, baserad på populationsutveckling från över 180 länder och data från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, kom han fram till att de 616 miljoner jordbruk som fanns i världen 2020 kommer att minska till 272 miljoner till år 2100. En av anledningarna är att när ett lands ekonomi växer flyttar allt fler personer till städerna och allt färre blir kvar för att sköta om jorden. Men minskningen sker även i de rikare delarna av världen och har pågått i årtionden i Europa och USA. I USA fanns det 200 000 färre jordbruk 2022 jämfört med 2007.

Utvecklingen går också mot allt färre, men större jordbruk och det finns många nackdelar med det.

– Större jordbruk har över lag lägre biologisk mångfald och mer monokulturer. Små jordbruk har ofta högre biologisk mångfald och varierade grödor, vilket gör dem mer motståndskraftiga mot skadedjursutbrott och klimatchocker, säger Zia Mehrabi.

Dessutom drabbas livsmedelsförsörjningen. Mehrabi har i tidigare studier visat att världens små jordbruk bara använder en fjärdedel av jordbruksmarken, men står för en tredjedel av matproduktionen. Även mångfalden av metoder som jorden brukas på drabbas när allt fler jordbruk går från traditionella metoder som funnits i århundraden till allt mer industriellt: baserat på teknologi och mekanisering.

Studien lyfter också några fördelar med konsolideringen av jordbruket. Det kan leda till förbättrad arbetsproduktivitet, ekonomisk tillväxt och fler personer som kan välja att jobba med annat än jordbruk.

Utvecklingen pågår även i Sverige, enligt statistik från Jordbruksverket. 2010 fanns det över 71 000 jordbruksföretag i landet. 2021 hade de minskat till drygt 58 000 och det är de små jordbruken som försvinner. De storskaliga, som har över 100 hektar brukad areal åkermark, har istället ökat. En av tre jordbruksföretagare med enskild firma i Sverige är över 65 år.

Läs även:

• Avloppsvatten underskattad produkt i hållbart jordbruk
• Konstgödsel försämrar pollinering
• Ny studie: Jordbruk kan kraftigt gynna biologisk mångfald med bibehållen skörd
• Småbruk främjar ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Källor: Nature sustainability och University of Colorado Boulder

Mer att läsa