Gå till innehållet

Många bekämpnings­medel upptäckta i pollen – även lång tid efter besprutning

En ny studie visar oroväckande resultat om bins utbredda exponering för flera bekämpningsmedel. Bland annat att bekämpningsmedlen tycks finnas kvar flera år efter användningen.

Forskare vid Trinity College Dublin och Dublin City University undersökte bekämpningsmedelsrester i pollen från grödor på tolv platser på Irland, samt i pollen som samlats in från både honungsbin och humlor från samma platser. Alla fälten odlades med konventionella metoder och därmed en hel del olika bekämpningsmedel.

Resultaten, som publicerades i tidskriften Science of the Total Environment, visar bland annat att de bekämpningsmedel som hittades inte alltid hade sprutats i området nyligen. Vissa kemikalier kan finnas kvar i marken under lång tid. En alternativ förklaring är att det var rester från bekämpningsmedel på andra platser, som låg inom binas födosöksområde.

– Vissa av dessa bekämpningsmedel, som är kända för att vara särskilt giftiga, hade inte använts på de fält där vi tog prover på minst tre år. Detta visar antingen att de finns kvar under lång tid i fältkanterna, där vildblommor växer, eller att bin samlat in pollen som förorenats med neonikotinoider från områden utanför de fält som ingick i provtagningen. Vårt arbete visade också att det fanns fler neonikotinoider i pollen som samlats från vilda växter på humlorna. Det är en av många saker som kräver ytterligare undersökningar, säger Elena Zioga, doktorand vid Trinitys naturvetenskapliga fakultet och huvudförfattare till artikeln.

Giftigare med bekämpningsmedelcocktail

Det upptäcktes också att olika biarter exponerades för olika bekämpningsmedel. Pollen från honungsbin var mest förorenat med bekämpningsmedel mot svamp (fungicider) medan pollen från humlor hade mer bekämpningsmedel mot insekter (insekticider) som innehöll neonikotinoider – ämnen som konstaterats slå hårt mot olika pollinatörer. Humlornas pollen visade sig också över lag ha fler olika bekämpningsmedel, bland annat fem olika varianter av neonikotinoider, trots att dessa inte används nyligen på fälten som undersöktes. Tidigare studier har också visat att när insekticider och fungicider kombineras kan resultaten bli giftigare än för varje kategori för sig.

Elena Zioga påpekar att resultaten visar att det inte är så enkelt som att överföra bekämpningsmedlens effekter på honungsbin på andra vildbin. Bara för att honungsbin klarar vissa insektsgifter innebär inte det att alla vildbin klarar dem.

– I grund och botten innebär detta att om man använder honungsbin som referens för att förstå exponeringen för olika bekämpningsmedel kan man inte ge en fullständig bild. Det som är sant för honungsbin verkar inte vara sant för humlor, och vi vet att båda är viktiga för den övergripande pollineringstjänsten och för att stödja friska ekosystem.

Läs även

Okända effekter av vanliga bekämpnings­medel
“Bivänliga” växter innehöll skadliga bekämpningsmedel
Brist på pollinering drabbar både matproduktion och folkhälsa
• Konstgödsel försämrar pollinering
Vanliga bekämpningsmedel skadar bins hjärnor
Nya bevis för hur bekämpningsmedel slår mot bin

Källor: Science of The Total Environment och Trinity College Dublin

Mer att läsa