Gå till innehållet

Ny statistik om avverkad gammal skog

I 100 år har SLU Riksskogstaxeringen inventerat skog och mark i landet och skrivit rapporter om resultatet. I Skogsdata 2023 avslöjas bland annat att granen inte längre är Sveriges vanligaste trädslag sett till volym. Dessutom presenteras statistik över hur mycket gammal skog som avverkats.

Varje år avverkas ungefär 1 800- 2 500 kvadratkilometer skog i Sverige. Ungefär 16 procent av avverkningen har gjorts i gammal skog enligt SLU Riksskogstaxeringen. Med gammal skog menas i det här fallet äldre än 140 år i norra Sverige och äldre än 120 år i södra Sverige. Den årliga arealen slutavverkad gammal skog varierar mellan ungefär 200 och 400 kvadratkilometer under perioden 1985–2020. Det innebär att upp till 6 000 kvadratkilometer gammal skog avverkats i Sverige under dessa 35 år. Det kan jämföras med att Sveriges 30 nationalparker sammanlagt är 7 430 kvadratkilometer på land.

I Skogsdata 2023 visas också tydliga grafer som visar att vi idag har nästan hälften så mycket gammal skog jämfört med för 100 år sedan. Men sedan 1990-talet har ytan med gammal skog ökat i landet. Det innebär att många träd under den här perioden precis passerat gränsen för vad som räknas som gammal skog (140 respektiver 120 år).

Den gamla skogen ligger svårtillgängligt

Bara 29 procent av den gamla skogen är formellt skyddad i exempelvis naturreservat eller nationalparker och uppdelningen i landet är minst sagt ojämn. Hela 69 procent av landets gamla skog finns i Norrland.

– Den gamla skogen är barrträdsdominerad med undantag för gammal ädellövskog i söder. Gammal skog innehåller betydligt större volymer död ved än övrig skog. Den ligger också längre ifrån väg, är vanligare på brant mark och i kantzoner mot myr, berg och sötvatten än övrig skog, säger Per Nilsson, projektledare på Riksskogstaxeringen.

En annan trend som SLU Riksskogstaxeringen presenterar är att det nu är tall som är Sveriges vanligaste träd sett till volym. Den har gått om gran, som i över 100 år hat förstaplatsen. Sett till antal träd är det dock fortfarande björk som är vanligast.

Som Natursidan rapporterat om tidigare avverkas det nu rekordmycket skog i Sverige. Dessutom dör det rekordmycket skog av andra orsaker snö, vind och barkborreskador, enligt Riksskogstaxeringens senaste statistik.

Läs även

Källa: SLU och Skogsdata 2023

Mer att läsa