Gå till innehållet

Död ved gynnar barkborrars fiender

Myrbaggar har barkborrar som huvudföda. Foto: Erik Hansson

Granbarkborren kan orsaka stora skador för skogsindustrin. Att ta bort döda granar ur skogen har varit en standardåtgärd mot angreppen, men metoden är kontraproduktiv eftersom den missgynnar barkborrarnas naturliga fiender. Det säger experten Bo Karlsson till Skogsaktuellt.

Bo Karlsson har jobbat i många år som skogskonsulent på Skogsstyrelsen. Enligt honom är det ett feltänk att städa skogarna från död ved. Genom att låta döda granar ligga kvar i skogen gynnas många av barkborrens naturliga fiender, som myrbaggarna på bilden här ovan. Det finns ungefär 120 arter som är naturliga fiender till granbarkborren och dessa gynnas av torrgranar och döda granar.

För granbarkborren själv är död ved ointressant. Den angriper färsk ved, som är stressad av exempelvis torka och finns inte längre kvar i torrgranar.

Den extremvarma sommaren 2018 tog spridningen av granbarkborre fart i landet. Många granar drabbades av torkan och värmen, som samtidigt gynnade granbarkborren som kunde svärma två gånger det året. I fjol ökade skadorna för skogsbruket kraftigt. Cirka sju miljoner kubikmeter skog påverkades av granbarkborren under 2019. Det är nästan dubbelt så mycket som det tidigare rekordåret 2018.

– Det behövs omkring 5000 barkborrar för att döda en gran. Men det är inte barkborrarna som dödar granen, utan deras barn. De lägger sina ägg inne i gångarna och efter att äggen kläckts så äter sig larverna runt i innerbarken, vilket så småningom stryper granens näringstillförsel, berättar Bo Karlsson för Skogsaktuellt.

I april skrev Bo Karlsson en satirisk insändare i Nerikes Allehanda där han påstod sig representera barkborrarnas intresseförening:
– Vi i barkborrarnas intresseförening vill härmed framföra vårt innerliga tack till Skogsbruket för den fantastiska hjälpen vi får av er, genom att ni idogt varje höst, vinter och vår avverkar och transporterar bort alla döda granar och med dem cirka 120 arter av våra värsta fiender. Dessa marodörer ger sig på och dödar våra kära barn, som är helt värnlösa mot deras angrepp. Det handlar om rovinsekter, parasitsteklar, bakterier och virus samt de våldsamma hackspettarna.

Även Skogsstyrelsen rekommenderar att död ved lämnas kvar:
– Granar som redan tappat barken eller som varit döda mer än en säsong bör lämnas kvar i skogen. De innehåller inte längre några granbarkborrar, utan bara naturliga fiender till dem, samt en mängd andra arter som så småningom bryter ner veden till näringsämnen för träden.

Läs även:
Granbarkborrar i skyddad skog påverkar inte utbrott
Nyckelbiotoper avverkas med granbarkborren som förevändning
Rekordstora angrepp av granbarkborre efter sommarens torka

Källor: Skogsaktuellt och Land Skogsbruk

Mer att läsa