Gå till innehållet

Ny officiell statistik om svenskt skogsbruk

Minskad användning av konstgödsling, rekordhög markberedning och plantering, fortsatt användning av den invasiva främmande arten contortatall och ingen ökning av hyggesfritt. Det visar den senaste statistiken från Skogsstyrelsens åtgärdsundersökning.

Konstgödsel orsakar stora växthusgasutsläpp, övergödning och försämrar dessutom pollineringen. Men anledningen till att skogsgödslingen minskat med 77 procent från 2022 till 2021 handlar enligt Skogsstyrelsen inte om miljöåtgärder utan om att kriget i Ukraina kraftigt ökat priset på konstgödsel. Det är en av de stora skillnaderna i statistiken från Skogsstyrelsens åtgärdsundersökning som publicerades nyligen.

En annan stor förändring i det svenska skogsbruket är de senaste årens rekordhöga avverkningar. Det har fått till följd att rekordstora områden markbereds, vilket är en metod för att vända upp jorden efter en avverkning för att förbereda för att plantera träd. Metoden är kritiserad av miljörörelsen och har i studier konstaterats skada naturvärden och ge ökade utsläpp av kol och kväve från marken. Under 2022 markbereddes 197 500 hektar i de svenska skogarna, vilket kan jämföras med genomsnittet för de föregående 10 åren: 170 400 hektar.

Även planteringen av trädplantor nådde rekordnivåer (214 400 hektar). Innan 2020 hade det enligt Skogsstyrelsens statistik aldrig planterats i närheten av 200 000 hektar. Mellan åren 1999 och 2019 låg planteringarna på mellan 150 000 och drygt 170 000 hektar.

Fortsatt plantering av contortatall

Planteringen av det invasiva främmande trädslaget contortatall fortsatte under 2022 på 2 100 hektar. Det kan jämföras med att det på 80-talet planterades i snitt 32 000 hektar contortatall per år. Sedan 1980 har det odlats contortatall på 488 600 hektar. Som jämförelse är hela Gotland 314 000 hektar. Det är enbart statistik från storskaligt skogsbruk som samlas in om contortatall.

Skogsstyrelsen har också sedan 2020 undersökt hur stor areal som brukas med hyggesfritt skogsbruk. Det vill säga så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor. Sammanlagt omfattade hyggesfritt skogsbruk 720 000 hektar i Sverige 2022. Det är ungefär 3 procent av den produktiva skogsmarken och i nivå med 2021.

Läs även

Kraftigt ökad skogs­avverkning i Sverige
• Ny statistik om avverkad gammal skog
• Skogsbrukets klimateffekt har kraftigt underskattats
Rapport: Ett naturvänligt skogsbruk är möjligt och lönsamt
Konstgödsel försämrar pollinering
Contortatall har spritt sig från plantager in i Muddus nationalpark

Källor: Skogsstyrelsen,

Mer att läsa