Gå till innehållet

Ny rapport: Ett naturvänligt skogsbruk är möjligt och lönsamt

Att fokusera på timmer från träd som får växa längre är mer lönsamt enligt en ny rapport. Foto: Erik Hansson

En ny rapport, som skogsmästaren Annalena Lohaus skrivit åt Greenpeace, visar att det finns hållbara alternativ till Sveriges skogsbruk som kan säkra skogarna mot klimatförändringarna och ge mer produktiva skogar som dessutom är mer lönsamma för skogsägarna.

Rapporten beskriver det svenska skogsbruket som dominerat av kalhyggen och monokulturer där det planterats en enda art träd, i samma ålder – som “trädåkrar där det en gång stått riktig skog”. Sedan 1950-talet har drygt 60 procent av de svenska skogarna kalavverkats. Men det måste inte vara så. Skogmästaren Annalena Lohaus har skrivit en rapport till Greenpeace där hon går igenom hur ett annat skogsbruk skulle kunna se ut.

– Genom att öka mängden timmer i skogen, anpassa skogsskötseln efter lokala behov och låta skogen växa sig äldre kan vi omvandla våra skogar till blandade och levande ekosystem, som ökar den biologiska mångfalden, binder kol och erbjuder långsiktig försörjning även i framtiden.

Att gå ifrån kalhyggen och monokulturer där i stort sett inga arter trivs och istället låta blandskogar växa upp med träd som får stå kvar länge blir en viktig åtgärd för att rädda den biologiska mångfalden och det skapar också bättre förutsättningar för andra viktiga näringar som är beroende av skogen, som rennäringen och naturturism.

I dagsläget får svenska skogsägare sämst betalt för sina skogar i Europa enligt skogsexperten Leif Öster och antalet sysselsatta i skogsbruket har minskat med över 11 procent sedan 2008 och med ungefär 80 procent sedan 1960-talet. En övergång till mer naturnära skogsbruksmetoder skulle enligt rapporten öka kvaliteten på det timmer man tar ut ur skogen, vilket gör det lättare att sälja det som långlivade produkter som har ett högre värde. Även om avverkningskostnaderna per kubikmeter är något högre med naturnära skogsbruk, så kompenseras dessa enligt rapporten “med råge” av det högre pris som skogsägarna kan få ut genom att sälja timmer och att skogsägaren slipper kostnader som markberedning och plantering. Massaved ger ungefär 295 kr/kubikmeter. Sågved ger 515 kr/kubikmeter. Dessutom kan ett naturvänligare skogsbruk skapa fler arbetstillfällen i skogen menar Greenpeace.

– Om man avverkar färre men äldre träd blir kvaliteten på timret högre och det är en mer arbetsskapande process där fler behövs ute i skogen. Eftersom man också får ett större kolförråd och värnar den biologiska mångfalden är det en win, win, win, win situation, säger Annalena Lohaus.

Att låta skogar växa sig äldre och bli mer komplexa gynnar renskötseln och mer naturskog gynnar också inkomsterna från naturbaserad turism på landsbygden. En verksamhet som ökat de senaste åren.

– Att förändra skogsbruket är möjligt. Genom att öka mängden timmer i skogen, anpassa skogsskötseln efter lokala behov och låta skogen växa sig äldre kan vi omvandla våra skogar till blandade och levande ekosystem, som ökar den biologiska mångfalden, binder kol och erbjuder långsiktig försörjning även i framtiden. Det är vår skyldighet att säkerställa att skogarna kan erbjuda alla dessa tjänster även i framtiden. Lösningen är att tillämpa ett naturnära skogsbruk, där vi slutar dominera och kontrollera naturen och istället samverkar och samarbetar med naturen, skriver Annalena Lohaus i sin rapport.

Källa: Greenpeace

Mer att läsa