Gå till innehållet

Fjärils­experter varnar för urvattning av EU:s naturskydd

Det går inte bra för Europas fjärilar. De skulle verkligen behöva EU:s nya lag för att återställa naturen, men grupper inom EU-parlamentet motsätter sig lagstiftningen.

EU

Europas fjärilar har det svårt. I den sammanfattande rapporten “The decline of butterflies in Europe” från 2021 framgår bland annat att 8 procent av Storbritanniens fjärilar utrotats sedan 1975 och att i snitt varannan fjäril försvunnit från landet sedan dess. I Nederländerna och Belgien har var femte art utrotats sedan 1990-talet. Även i Sverige är läget allvarligt för dagfjärilarna och två fjärilsarter verkar ha dött ut i landet de senaste åren.

De främsta hoten mot Europas fjärilar är enligt det internationella fjärilsnätverket Butterfly Conservation Europe:
• Förlust av livsmiljö – framför allt på grund av det intensiva jordbruket i norra och västra Europa, samt att det traditionella jordbruket med lågintensivt betande övergetts i södra och östra Europa
• Kemiska föroreningar från jordbruk, industri och trafik
• Klimatförändringar 

Fjärilar avslöjar hur naturen mår

Men det är inte bara fjärilar som minskar. Det gäller alla pollinatörer. Det är bara det att fjärilar är känsliga för förändringar i miljön och de är dessutom lätta att övervaka. De är bra indikatorer på en hälsosam miljö och fungerar som “paraplyarter” – om fjärilarna mår bra i en viss livsmiljö kommer alla andra insekter att må bra. Att hjälpa fjärilar är därmed en bra förutsättning för rika ekosystem.

För att försöka förbättra situationen för fjärilarna och många andra djur har EU tagit fram ett nytt lagförslag om att återställa naturen: Nature restoration law (NRL). Lagförslaget, som har stöd av 1,2 miljoner namnunderskrifter, 33 europeiska expert-nätverk/organisationer och mer än 1400 forskare, innebär bland annat ett övergripande målet om att restaurera 20 procent av EU:s land och hav till år 2030. Dessutom ska alla ekosystem som är i behov av restaurering ha åtgärdats och skyddats från ytterligare skador senast år 2050. Lagförslaget innehåller också specifika mål för skog, våtmarker, strömmande vatten, jordbruksmark och hav som till exempel ökad kolinlagring i marken, återväta dikade torvmarker, öka populationer av pollinatörer, stärka urbana grönytor och kraftigt minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. 

Mer specifikt för fjärilar innebär NRL att länderna förväntas övervaka sina pollinatörer och stoppa minskningen av dem till 2030. Men starka grupper inom EU-parlamentet arbetar nu för att urvattna förslagen eller rent av stoppa hela NRL. Detta genom att exempelvis ta bort eller fördröja kraven på att vända nedgången för pollinatörer, att insatserna ska vara frivilliga eller att de måste ta hänsyn till företags ekonomi. Förslagen på att försvaga NRL kommer från parlamentariker från en rad länder och svenska parlamentsledamöter står bakom flera av invändningarna mot lagen.

Politikernas agerande oroar experterna inom Butterfly Conservation Europe

Vilka blir konsekvenserna om ändringsförslagen från parlamentsledamöterna antas?
– I värsta fall kan NRL förkastas och aldrig bli EU-lagstiftning, förklarar Aidan Whitfield på Butterfly Conservation Europe. Detta skulle innebära att vilda djur och växter endast skulle skyddas av befintliga EU-lagar, till exempel fågeldirektivet och livsmiljödirektivet, som gör en del nytta, men som inte lyckas förhindra minskningen av vilda djur och växter i både skyddade och oskyddade områden. Även om bara några få av ändringsförslagen antas kan den nationella lagstiftningen om skydd av vilda djur försvagas och försenas. Kommissionen har lagt fram tydliga argument för att det krävs brådskande åtgärder.

Blir det ännu ett åtagande som inte följs?

EU och medlemsstaterna har haft politiska åtaganden för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i mer än 20 år, men dessa åtaganden har inte uppfyllts. Den biologiska mångfalden fortsätter minska inom EU. 

Sue Collins, på Butterfly Conservation Europe:
– EU:s strategi för biologisk mångfald omfattar fjärilar och andra vilda pollinatörer som är viktiga för livsmedelstryggheten och en hälsosam naturmiljö och omfattar skyddade områden, jordbruksmark, skogar och stadsområden. Den föreslagna lagen om återställande av naturen innehåller bindande åtaganden som är nödvändiga för att uppnå de nödvändiga förändringarna. Den kommer att kräva att medlemsstaterna tar ansvar för problemen och deras lösningar och att de genomför en övervakning för att visa att restaureringsåtgärderna är effektiva. De viktigaste åtgärderna för pollinatörer och deras livsmiljöer är att “rädda det bästa och återställa resten”. Det är bråttom!

Läs även

Mer att läsa