Gå till innehållet

Allvarligt läge för Sveriges dagfjärilar

Veronikanätfjäril – troligen utdöd i Sverige de senaste åren. Foto: kulacgmx.at, CC BY-SA 3.0

I en ny rapport om landets dagfjärilar som SLU Artdatabanken tagit fram med hjälp av WWF framgår att det går dåligt för många arter. Två har troligen dött ut i Sverige de senaste åren och andra arter har minskat så kraftigt att de riskerar att försvinna från landet inom en snar framtid.

Det påstås ibland att det går bra för Sveriges biologiska mångfald. Då brukar ofta avsändaren räkna med alla de arter som flyttat in i landet på grund av den globala uppvärmningen som trycker sydliga arter allt längre norrut. Men i Sverige sker också ett utdöende av arter. Både nationellt, men även regionalt från landets län.

SLU Artdatabanken konstaterade i senaste rödlistan över mer eller mindre hotade arter i Sverige att nästan 900 av de rödlistade arterna (19 %) har försvunnit från minst ett län. Den “absolut främsta orsaken” är förändrad markanvändning som modernt skogs- och jordbruk.

Dagfjärilar visar tydlig trend

En grupp som tydliggör det regionala utdöendet och som drabbats hårt av ett allt mer storskaligt och industriellt jord- och skogsbruk är dagfjärilarna, det framgår av en ny rapport från SLU Artdatabanken , som finansierats av WWF. Både veronikanätfjäril och kronärtsblåvinge befaras ha dött ut i Sverige bara under de senaste åren och av de 117 arter som är bofasta i Sverige är en tredjedel (39 arter) rödlistade och 18 arter hotade. De senaste 70 åren har tillbakagången accelererat.

– Både forskning, data från Svensk Dagfjärilsövervakning och spontanrapportering till Artportalen bekräftar minskningen. Vissa har försvunnit från stora delar av sitt tidigare utbredningsområde och sju arter från fem eller fler län. Det handlar bland annat om apollofjäril, mnemosynefjäril och väddnätfjäril, säger Mikael Svensson, miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken.

Lista över de dagfjärilar som försvunnit från flest län. Ytterligare dagfjärilsarter har försvunnit från andra län. Källa: WWF och SLU

Rapporten går också igenom vilka län som förlorat flest fjärilsarter. Här hamnar Skåne på en jumboplats med 9 arter, men även skogsbygderna i södra och mellersta Sverige har förlorat påfallande många fjärilar (5-8 arter). Det är endast Norrbottens och Västerbottens län som ännu inte förlorat några rödlistade bofasta dagfjärilar.

Källa: WWF och SLU

Att fjärilar försvunnit från flera län menar WWF och SLU är en trend som ska tas på allvar.
– Innan en art försvinner nationellt har regionalaminskningar skett, så vi måste ta läget på stort allvar, säger Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy på WWF.

Visst hopp till EU

För att vända den negativa trenden krävs enligt rapporten stora insatser på landskapsnivå. Ett miljöinriktat jordbruksstöd pekas ut som särskilt viktigt med tanke på att bara en procent av Sveriges ängar och tio procent av naturbetesmarkerna finns kvar i Sverige. För fjärilar knutna till gräsmarker uppgår minskningen i antal till i snitt 22 procent.

EU-kommissionen har nyligen presenterat ett förslag till en ny restaureringslag med tydligare krav för bland annat gräsmarker, som WWF tror kan få stor betydelse.

– EUs förslag till regelverk kan få stor betydelse för gräsmarkerna och kan gynna ett stort antal arter, inte minst dagfjärilar, säger Emelie Nilsson.

I Sverige pågår nationella åtgärdsprogram för tio dagfjärilsarter och WWF jobbar med att bevara mnemosynefjäril tillsammans med Upplandsstiftelsen och Naturbeteskött i Sverige.

– Den riktigt stora utmaningen ligger i att styra om utvecklingen för att förhindra att fler arter hamnar på rödlistan eller dör ut från Sverige, skriver SLU och WWF i rapportens sammanfattning.

Källa: WWF

Mer att läsa