Gå till innehållet

Svenska kyrkan testar långsamt skogsbruk med ek

Med hänsyn till ett förändrat klimat och den biologiska mångfalden satsas det på ett helt annat skogsbruk i ett litet område i Karlstads stift.

Svenska kyrkan har fått en hel del kritik för hur de bedriver kalhyggesbruk i sina skogsområden. I slutet av 2022 avslöjade till exempel Svenska kyrkans egen rapport att man avverkar skogar hårdare än genomsnittet av skogsägare i Sverige. Inom Svenska kyrkan är det många som avfärdar tankarna om ett mer hållbart skogsbruk, men det finns också de som kämpar för förändring och det har kommit vissa förslag på förändring.

Ett exempel på att det på sina håll sker förändringar hittas i Karlstads stift. Här har man åtminstone delvis jobbat med hyggesfritt skogsbruk sedan början av 2010-talet och i ett område i Posterud ska Svenska kyrkan nu ställa om sitt skogsbruk i ännu större omfattning. Istället för standardiserat svenskt skogsbruk med täta granplantager som avverkas innan några högre naturvärden uppstått, ska det satsas på att plantera ekar som ska få bli uppåt 150 år gamla. Det rapporterar Provinstidningen i Åmål.

Istället för snabbväxande granplantage

På en plats som historiskt varit kulturmark med mycket ädellövskog, men som i modern tid varit ett granplantage, planteras nu 5 500 ekar. Dessa ska få sällskap av björkar som hjälper till med skuggning under de första åren. Efter ungefär 120 år är tanken att det ska stå ungefär 50 ekar per hektar i det 4,5 hektar stora området. Även fågelbär och lind planteras för att öka mångfalden.

– Vi jobbar för att diversifiera vårt skogsbruk. Under många år har man ägnat sig åt att bara sätta gran. Men med ändrat klimat och miljö så vill vi försöka jobba för att få upp mer blandskog och göra lite olika projekt, säger stiftsskogvaktaren Jenny Klevmark till Provinstidningen.

Vitryggig hackspett.

Vitryggig hackspett (i hägn).

I området har det gjorts insatser för vitryggig hackspett och tanken är att ekarna och björkarna så småningom ska gynna den akut hotade hackspetten.

Utredning pågår – stark önskan om förändring

Det pågår en utredning om Svenska kyrkans skogsbruk som ska vara klar i september 2024. I december 2023 publicerades en delrapport.

– Det finns en stark önskan hos många inom Svenska kyrkan att kyrkan ska bidra med ett eget mer andligt och existentiellt narrativ i skogsfrågorna och att det ska komma till uttryck i konkret handling. Egendomsförvaltningarnas arbete styrs i huvudsak av nuvarande reglering i kyrkoordningen som främst betonar ekonomisk avkastning, sa Göran Enander, som leder utredningen, i samband med att delrapporten släpptes.

Totalt omfattar Svenska kyrkans skogsinnehav 4 690 kvadratkilometer. Det är lite större än Gotland och Öland tillsammans.

Källa: Provinstidningen

Mer att läsa