Gå till innehållet

Svenska kyrkan avfärdar förslag på mer hållbart skogsbruk

I en dokumentär om Svenska kyrkans skogsbruk framgår det att kyrkan brukar skogen hårdare än genomsnittet. Om kyrkomötet, Svenska kyrkans motsvarighet till Riksdagen, följer Förvaltarskapsutskottets förslag till beslut på måndag blir det inte någon ändring den närmaste tiden.

Svenska kyrkan är idag Sveriges femte största skogsägare med ungefär 400 000 hektar. Skogarna avverkas fortlöpande för att ge kyrkan intäkter, men skogsbruket står bara för 1,2 procent av de sammanlagda intäkterna och skogsbruket har vid åtskilliga tillfällen kritiserats för att avverka skogar med höga naturvärden. Nyligen gav Svenska kyrkan löften om att visa mer hänsyn i sitt skogsbruk, men nu kommer nya uppgifter som visar att de inte verkar speciellt intresserade av att genomföra förändringarna i närtid.

Kyrkomötets förvaltarskapsutskott behandlade nyligen sex motioner som ville se att mer av kyrkans skog skyddas och brukas med en större hänsyn till naturen, kulturarvets behov, klimatförändringar och med större transparens. Men utskottet menar att “motionernas intentioner i stor utsträckning redan omhändertas inom ramen för pågående arbete och särskilt i det uppdrag som ligger hos kyrkostyrelsen genom kyrkomötesbeslut 2021”. Därför föreslås avslag på motioner om bland annat  att bedriva naturnära skogsbruk inom traditionellt samiskt område, återlämna mark som tagits från samerna och att inga contortatallar ska planteras på kyrkans marker och att redan befintliga bestånd av den invasiva arten ska huggas ner snarast möjligt.

En motion som utskottet föreslår kyrkomötet att bifalla handlar om att virke som är önskvärt för kulturrenoveringar, vilket oftast rör sig om gamla stora träd som klassas som naturvärdesträd, ska bli lättare att få avverka. Naturvärdesträd ska enligt certifieringsstandarderna lämnas vid avverkning, men motionen förespråkar att kyrkostyrelsen ska “påbörja förhandlingar med berörda myndigheter för att möjliggöra avsättningar i kyrkans skogar av virke till kulturrenoveringar av kyrkans fastigheter”.

Amie Ringberg, ordförande i nomineringsgruppen Himmel och Jord, blev både arg, ledsen och besviken när hon läste förvaltarskapsutskottets betänkande. Foto: Maria Gullstrand

Amie Ringberg, ordförande i nomineringsgruppen Himmel och Jord, berättar att hon blev både arg, ledsen och besviken när hon läste förvaltarskapsutskottets betänkande.

– Det som gjorde mig mest upprörd var att de föreslår avslag på alla motioner som verkar för en mer hållbar skogsförvaltning som vore bättre för bland annat klimatet, den biologiska mångfalden, skogens sociala värden och samerna. Samtidigt föreslår man bifall på en motion som går ut på att skapa möjligheter att avverka skyddsvärda träd inom kyrkans frivilliga avsättningar, det vill säga skyddad skog. Självklart vore det bra om vi kunde bli självförsörjande på kärnvirke, men då borde vi ju planera för att låta fler träd och mer skog bli gammal, och inte kalavverka all oskyddad skog vid 60-80 års ålder. Behovet av kärnvirke borde inte användas som argument för att avverka träd med höga naturvärden i de skärvor av gammal skog som finns kvar, vi borde i stället låta skogarna bli äldre och se till att ha många gamla träd kvar så att vi kan använda en del av dem till våra kulturbyggnader.

I dagsläget skiljer sig kyrkans skogar från övriga skogar i Sverige genom att ha betydligt yngre träd och bara ungefär hälften så mycket gamla träd på över 120 år.

– Svenska kyrkan brukar alltså skogen lite hårdare än genomsnittet, konstateras i Svenska kyrkans egen informationsfilm om sitt skogsbruk.

Marie-Louise Bengtsson vill att ledamöterna i kyrkomötet ska lyssna på forskarna. Foto: Birgitta Holmer

– Det blir ju alltmer uppenbart att vi måste ställa om skogsbruket, att det inte är hållbart, säger Marie-Louise Bengtsson, Nätverket för hållbart skogsbruk i Svenska kyrkan. Sverige är väldigt ensamma i världen med att göra kalhyggen, i många andra länder är det förbjudet. Nu står vi i en situation med akut klimat- och artkris och IPCC säger att naturen är vårt största hopp. Då hoppas jag innerligt att våra ledamöter i kyrkomötet lyssnar på larmen från forskarna och agerar i enlighet med det och inte går i motsatt riktning, vilket är vad förvaltarskapsutskottet i praktiken föreslår.

På måndag 21 november är det kyrkomöte. Marie-Louise Bengtsson och Amie Ringberg uppmuntrar folk att kontakta gruppledarna för att protestera mot besluten och förklara varför det är så viktigt att gå över till ett mer hållbart skogsbruk.

Läs även:
De ställer upp i kyrkovalet för att prioritera naturen
Svenska kyrkan om kritiserat skogsbruk: Vi har hög ambitionsnivå
Kyrkan vill avverka 200-årig sandtallskog i Västerbotten

Mer att läsa