Gå till innehållet

Miljöbudget slår hårt mot landets naturområden

Den 25 januari beslutades fördelningen av bidrag till länsstyrelserna. Det blir en lägre skötselbudget än på många år inom vissa områden och det kommer bland annat slå mot hotade arter och många naturområden.

− Vi ger mer pengar för våtmarker och mot invasiva främmande arter i linje med regeringens satsningar. Vi har dock tvingats prioritera bort annat. Resurserna till skötsel av skyddad värdefull natur är nu lägre än på många år och kommer att ge negativa effekter på biologisk mångfald och besökares naturupplevelser runt om i landet, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

− Det kommer inte heller ges något bidrag till nya lokala naturvårdssatsningar eller projekt för friluftsliv. Inom LONA är det endast pågående projekt som får medel i år, samt våtmarksprojekt. Friluftsliv prioriterar vi lägre för att kunna värna skötsel av värdefulla arter och naturtyper, säger Maria Widemo, chef för artenheten.

Protester och kraftiga neddragningar

Redan innan detta besked skedde massprotester mot nedskärningar i den svenska naturen. Nu meddelar flera naturum runt om i landet att de hårda nedskärningarna kommer slå mot verksamheten.

– De kraftiga neddragningar som nu görs i statsbudgeten för förvaltning av skyddad natur får stora konsekvenser för naturums verksamhet. Ett vinnande koncept går i graven. Nu måste vi aktivt välja bort antingen skolelever eller turister inklusive våra vardagsbesökare, säger Lina Ljungqvist, föreståndare för naturum Nationalparkernas hus i Tyresta.

Jonas Ekstrand, nationalparkschef i Tyresta, berättar att det även får negativa konsekvenser för naturvårdsåtgärder och bevarandet av biologisk mångfald.

Rejält minskad budget i Norrbotten

Naturum Hornborgasjön tvingas dra ner på öppettiderna och ha färre aktiviteter i år och Norrbotten kommer få minskade anslag med hela 25–30 procent. Även Naturum Laponia kommer tvingas göra nedskärningar, säger föreståndare Lise-Lott Larsson Auna till SVT Norrbotten.

– Detta innebär att vi står inför några nödvändiga förändringar. Vi kan behöva anpassa våra program och kanske även ändra våra öppettider lite grann.

Områden som får minskade medel under 2024:

  • Verksamheten inom naturum
  • Insatser för byggnader och anläggningar i naturreservat
  • Insatser för hotade arter. Länsstyrelsen har uttryckt oro för den vitryggiga hackspettens framtid och för arbetet med fjällräv och fjällgås.
  • Restaurering av ängs- och betesmarker
  • Länsstyrelsernas insatser vid förekomst av rovdjur
  • Bidrag till kommunala naturvårdsprojekt (LONA)

Mer pengar till skydd

Däremot ökade budgeten för skydd av värdefull natur med 500 miljoner kronor. Därmed kommer det finnas mer pengar till arbetet med frivilligt skydd och till markägare som vill skydda värdefulla miljöer, men det kan vara en kortvarig glädje.

– Den här ökningen är viktig för att kunna bilda naturreservat för biologisk mångfald och för friluftslivet. Eftersom tidigare satsningar tar slut 2024 så minskar sedan anslaget igen till 2025 om inte någon ytterligare satsning kommer, säger Claes Svedlindh.

Tidigare i januari meddelade regeringen att man vill se över så att Naturvårdsverket bedrivs på ett “mer effektivt och ändamålsenligt sätt”.

Källor: Naturvårdsverket,

Mer att läsa