Gå till innehållet

Ett steg närmare EU:s lag om att återställa natur

Nu återstår bara en omröstning för den omtalade restaureringslagen av EU:s natur. Idag röstade EU-parlamentet ja till den nuvarande, försvagade, men "mycket viktiga" lagen.

Enligt EU:s egen miljöbyrå är över 80 procent av Europas livsmiljöer i dåligt skick. För att motarbeta den negativa utvecklingen och för att återskapa de försämrade miljöerna föreslog EU-kommissionen 2022 en naturvårdslag för att uppnå EU:s klimatmål och mål för biologisk mångfald samt uppfylla EU:s internationella åtaganden. Förutom att naturen gynnas så blir det även en ekonomisk investering för EU-länderna. Enligt kommissionen kommer den nya lagen att ge minst 8 euro i fördelar för varje euro som investeras. Bland annat genom att förbättra livsmedelssäkerheten.

Det är inte bara naturen och ekosystemen som gynnas av restaurering, det kommer även ge positiva effekter för såväl klimatanpassning, vår ekonomi, hälsa och också för vår livsmedelssäkerhet.

Sedan dess har lagförslaget försvagats, men i det förslag som nu röstats igenom i EU-parlamentet, står det fortfarande att EU-länderna måste återställa minst 20 procent av livsmiljöerna som är i dåligt skick och det ska ske senast 2030. Till 2040 ska hela 60 återställas och 90 procent ska vara klara senast 2050.

– Det är en mycket viktig lag som kan bidra till att vända den negativa trenden för vår natur och den värdefulla biologisk mångfald som vi alla är beroende av. Det är den första stora lagstiftningen om biologisk mångfald sedan art- och habitatdirektivet lades fram för tre decennier sedan, säger Maria Schultz, biträdande generalsekreterare på WWF.

I första skedet ska EU-länderna prioritera Natura 2000-områden och när ett område försatts i gott skick ska de “inte försämras avsevärt”.

Regler för jordbruket

Inom jordbruket måste EU-länderna förbättra den biologiska mångfalden genom att göra framsteg med minst två av tre indikatorer: gräsmarksfjärilar, andelen jordbruksmark med hög mångfald samt lagring av organiskt kol i mineraljorden. Dessutom måste åtgärder vidtas för vanliga fåglar i jordbruksmark eftersom “fåglar är bra indikatorer på det övergripande tillståndet för den biologiska mångfalden”.

Torvmarker tas också särskilt upp eftersom de är ett effektivt sätt att minska utsläppen inom jordbrukssektorn. EU-länder måste återställa minst 30 procent av dränerade torvmarker senast 2030, 40 procent senast 2040 och 50 procent senast 2050.

Regler för skogsbruket

I Sverige har trenden för miljömålet Levande skogar länge varit negativt, men EU-lagen kräver att flera indikatorer för skogsekosystemen ska ha en positiv trend.

Dessutom ska minst 25 000 kilometer floder återställas så att de kan flöda fritt. Det får inte heller ske någon nettoförlust i den totala nationella arealen av grönområden i städer och av trädkronor i städer.

– Det är inte bara naturen och ekosystemen som gynnas av restaurering, det kommer även ge positiva effekter för såväl klimatanpassning, vår ekonomi, hälsa och också för vår livsmedelssäkerhet. Men det är helt avgörande att vi nu får tidsatta ekosystemspecifika mål för när naturen ska återställas, om detta ska bli av, säger Emelie Nilsson, naturvårdsexpert på WWF.

Ungdomar och forskare tackas

César Luena, som sitter i EU-parlamentet för motsvarande socialdemokraterna i Spanien, kommenterar lagen så här:

– Idag är en viktig dag för Europa, då vi går från att skydda och bevara naturen till att återställa den. Den nya lagen kommer också att hjälpa oss att uppfylla många av våra internationella miljöåtaganden. Förordningen kommer att återställa skadade ekosystem samtidigt som den respekterar jordbrukssektorn genom att ge medlemsländerna flexibilitet. Jag vill tacka forskarna för att de tillhandahåller vetenskapliga bevis och bekämpar klimatforskningsförnekelse, och ungdomarna för att de påminner oss om att det inte finns någon planet B, och inte heller någon plan B.

Nästa steg är att lagen ska antas av EU:s ministerråd.

• 

Källor: EU-parlamentet och WWF

Mer att läsa