Gå till innehållet

Skogsstyrelsen: trenden i skogen är negativ

Avverkad ek. Foto: Erik Hansson

I stort sett samtidigt som en riksdagsmajoritet beslutat om en skogspolitik som naturföreningar kallar “ett gigantiskt misslyckande” och “bäst före-datum har passerat i skogspolitiken” redovisar också Skogsstyrelsen att det inte görs tillräckligt för att bevara och utveckla viktiga livsmiljöer för hotade arter.

Varje miljömåls utveckling i Sverige klassas antingen som positiv, oklar eller negativ. När årets genomgång presenterades stod det åter klart att målet “Levande skogar” har en negativ utveckling. Situationen sammanfattas så här:
“Miljöarbetet har hittills inte varit tillräckligt för att nå samhällets mål för skogen. För att bevara skogens biologiska mångfald krävs förstärkta åtgärder för att motverka fragmentering och förlust av livsmiljöer. Skydd av skogar med höga naturvärden, naturvårdande skötsel samt det pågående arbetet med att förbättra miljöhänsynen vid avverkning är viktiga insatser som behöver intensifieras och vars värde ökar över tid.”

Det är Skogsstyrelsen som ansvarar för miljökvalitetsmålet Levande skogar. Myndigheten meddelade nyligen att man slutar registrera och börjar avregistrera nyckelbiotoper (skogar med höga naturvärden) och konstaterar i sin officiella rapport att det fortfarande saknas ett fullständigt kunskapsunderlag och att “myndigheternas kunskapsbrist om skogslandskapets naturvärden är ett stort problem ur ett miljömålsperspektiv”.

– Forskning har visat att nyckelbiotoper är viktiga områden att bevara i skogslandskapet eftersom de kan utgöra ett viktigt nätverk som bidrar till att arter kan sprida sig i ett fragmenterat skogslandskap och att de hyser många rödlistade och hotade arter. Områden med sådana höga naturvärden är sällsynta i skogslandskapet, skriver Skogsstyrelsen.

Det finns helt enkelt inte många områden med höga naturvärden kvar. Det är bara 2 procent av skogarna utanför formella skydd och de största skogsägarnas frivilliga avsättningar som beräknas bestå av skogar med höga naturvärden.

För att vända den negativa trenden för skogen anses följande åtgärder behövas:
• Skydda skogar med höga naturvärden
• Öka användningen av hyggesfria metoder
• Stärka grön infrastruktur

– I norra Sveriges inland och kustområde har skogslandskapet förändrats så påtagligt att nuvarande värdekärnor inte räcker till för att skapa en funktionell grön infrastruktur, utan särskilda åtgärder i form av restaurering kommer att behövas, skriver Skogsstyrelsen i sin rapport.

Källor: Skogsstyrelsen och Sveriges miljömål

Mer att läsa