Gå till innehållet

Sveriges regering motarbetar EU:s natur­förordningar

EU-förslaget om att restaurera och skydda mer natur i EU-länderna möter nu hårt motstånd. Dels från högerpartierna i partigruppen EPP, men även från Sverige som ordförandeland.

Bakgrunden till EU:s restaureringsförordning är att naturen i stora delar av Europa mår dåligt. “State of nature in the EU”-rapporten slog 2020 fast att över 80 procent av livsmiljöerna i naturen är i dåligt skick. Värst är det för våt-, torv- och gräsmarker. Förlusten av biologisk mångfald mellan åren 1997 och 2011 beräknas kosta medlemsländerna summor som får EU-budgeten av blekna.

För att vända utvecklingen har det tagits fram ett förslag för att återställa natur, som förstörts av exempelvis industriellt fiske, jord- och skogsbruk. Bland annat föreslås att 20 procent av land och hav inom EU ska kunna definieras som ”återställda” år 2030, den biologiska mångfalden i jordbruksmarker ska öka, vattendrag ska frigöras, alla städers yta ska bestå till minst 10 procent av trädkronor och det ska tas fram restaureringsplaner för vad som ska återställas och hur det ska finansieras. Det har gjorts beräkningar på att varje investerad euro i återskapandet skulle ge en återbäring på 8-38 gånger i form av exempelvis ekosystemtjänster.

– Vinsterna kommer därmed att bli stora, för såväl enskilda svenskar som landet Sverige, och skulle även garantera förutsättningarna för vårt framtida välstånd genom förbättrad vattenkvalitet, minskade utsläpp av klimatgaser, ökad kolinlagring, minskad sårbarhet mot väderfenomen och naturkatastrofer, mindre risk för angrepp från exempelvis granbarkborre, ökad pollination, bättre förutsättningar för levande landsbygd (inklusive arbetstillfällen) samt stärkta sociala och kulturella värden, såsom friluftsliv och jakt, skriver Birdlife Sverige.

Naturförordningen motarbetas

Men politiker, framför allt högerut, samt industrier som idag är verksamma i skog och jordbruk, försöker både stoppa och urvattna förslagen. Altinget skriver att EU-parlamentets M-KD-grupp (EPP) motsätter sig både naturrestaureringsförordningen och skärpta krav på att minska växtskyddsmedelsanvändningen. Dessutom försöker Sverige, som nu är ordförandeland i EU, få till flera försvagningar i förordningen. Detta bara några månader efter att forskare varnat i den vetenskapliga tidskriften Science om att “Sverige hotar Europas biologiska mångfald” genom sitt agerande.

Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M) skriver i en debattartikel hos ATL att förslagen är “orealistiska”, innebär “en attack mot äganderätten”, inte är anpassade efter svenska förhållanden och kallar det för en “attack mot det svenska skogsbruket”. Förslaget motarbetas även av LRF, som försöker påverka politiker till att “nyttja utrymmen för undantag som medges i vattendirektivet” och att inte “överimplementera förslag om ny förordning för restaurering av natur”. Även Byggföretagen protesterar mot förordningen som de menar skulle minska virkesproduktionen i den svenska skogen och hindra byggandet i städer då förordningen vill se 5 procent fler grönområden i EU-ländernas städer.

WWF EU: “Ett svek mot bönder”

Europas naturorganisationer är över lag väldigt positiva till förordningen och kritiska till att det nu pågår försök att försvaga den. WWF EU kallar motarbetandet för ett svek mot EU:s bönder och ett “skamligt drag” som kommer få “betydande negativa konsekvenser för EU:s matsäkerhet och biologiska mångfald”.

– I motståndet mot Green Deal-målen använder sig EPP av skrämselpropaganda och agerar mot bättre vetande. Torka, översvämningar och skogsbränder drabbar regelbundet Europa och hotar jordbrukarnas försörjning. Istället för att leta efter lösningar för att göra jordbruket mer motståndskraftigt mot dessa återkommande händelser förkastar EPP den enda lösning vi har till vårt förfogande – naturåterställande, säger Sabien Leemans, senior samordnare för frågor om biologisk mångfald på WWF EU.

Läs även

30 marsInternationella miljö­organisationer riktar hård kritik mot Sveriges ordförandeskap i EU
• “Sverige hotar Europas biologiska mångfald”
• S, C, M, KD och SD röstade ner EU:s naturvänliga förslag
• Sverige näst sämst i EU på skyddad natur
• Sverige och Finland pekas ut – försvagade EUs taxonomi
• ”Djupt oroande” att Sverige inte står upp för biologisk mångfald i EU
• EU-experter förkastar Sveriges beräkningsmodell för att få avverka mer skog
• Hård kritik mot Sveriges missvisande kolsänkor – vill öka skogsavverkning

Mer att läsa