Gå till innehållet

Domstol stoppade stora byggplaner som ignorerade fladdermöss

I Motala höjs röster om att fladdermöss fått orimlig betydelse när ett stort vattenland skulle byggas, men fladdermusforskaren Johnny de Jong menar att det i sådana här fall handlar om att göra rätt från början.

Det danska företaget Parken Sport & Entertainment hade planer på att etablera ett stort vattenland (“Lalandia”), ett sport- och upplevelsecenter och en semesterhusanläggning i ett strandnära skogsområde i Motala. Det 318 000 kvadratmeter stora området skulle ha plats för hela 550 semesterbostäder, men i området fanns flera arter fladdermöss och de är fridlysta. Enligt 4 a § artskyddsförordningen är det förbjudet att bland annat avsiktligt döda eller störa fladdermöss samt att skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser.

 Nu görs exploateringsprojekten ofta i fel ordning; först bestäms var det ska exploateras, innan det gjorts en miljöbedömning. Ett projekt kan drivas ganska långt innan det görs en bedömning om det ens är tillåtet att exploatera den platsen.

Detta tog Mark- och miljööverdomstolen fasta på i sin dom som kom 2023. Där står det bland annat att för att få dispens från förbudet krävs bland annat att det inte finns någon annan lämplig lösning och att dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. I området finns hålträd och det har gjorts observationer av flera fladdermusarter.

– Det framstår därför som sannolikt att området används som boplats och som fortplantningsområde för dessa arter. Av detaljplanen framgår att vissa träd ska skyddas genom krav på marklov för trädfällning, skriver domstolen och fortsätter:

– Vid en samlad bedömning anser Mark- och miljööverdomstolen att kommunen inte på ett erforderligt sätt har visat att den exploatering som planen medger inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos fladdermusarternas bestånd. Kommunen har inte heller visat att de planerade skyddsåtgärderna är tillräckliga för att motverka sådan skada.

Starka känslor i Motala

Domen gick inte att överklaga, men kommunen och Parken Sport & Entertainment gav inte upp. De försökte hitta lösningar. Nyligen meddelade dock företaget att man drog sig ur projektet:

– De tidigare antagna detaljplanerna har ännu inte vunnit laga kraft. Till följd av den fortsatta osäkerheten om projektet kan realiseras har Lalandia idag meddelat meddelat Motala kommun att de villkorade köpeavtalen kommer att hävas.

Domen väckte starka reaktioner hos de styrande politikerna i Motala och företagare i staden. Christina Gyberg, ordförande för Företagarna i Motala & Vadstena, kommenterade domen så här i P4 Östergötland:
– Det är ett dråpslag att en fråga om fladdermöss ska äventyra hela Motalas framtid.

Fladdermusforskare: “gör rätt från början istället”

Fladdermusforskaren Johnny de Jong sa till Motala Vadstena tidning, att “om kommunen hade gjort ett ordentligt arbete från början så hade fladdermusfrågan inte inneburit något problem”. 

Vad menade du med det?
– Rubriken kan tolkas på olika sätt, men det jag menade var att den här typen av ärenden inte ska behöva gå till domstol. Jag vill inte uttala mig specifikt om Motala-fallet eftersom jag inte läst in mig på alla underlag. Men generellt kan fladdermöss guida oss till var vi kan exploatera. De är listade i art- och habitatdirektivet, precis som till exempel vissa groddjur. Alla exploatörer måste ta hänsyn till fladdermöss eftersom det är olagligt att störa deras viloplatser. Man ska göra en riktig miljöbedömning med naturinventeringar från början. Sedan väljer man det alternativ som ger minst skada. Sällsynta arter stoppar inte exploateringar – de ska ses som en guidning till att göra rätt, berättar Johnny de Jong och fortsätter: 

– Nu görs exploateringsprojekten ofta i fel ordning; först bestäms var det ska exploateras, innan det gjorts en miljöbedömning. Ett projekt kan drivas ganska långt innan det görs en bedömning om det ens är tillåtet att exploatera den platsen. Då framstår fladdermöss och naturvärden som stoppklossar. Om man gör rätt från början med olika exploateringsalternativ, tillräckligt omfattande inventeringar, vid rätt tidpunkt så bör miljöprövningen kunna klaras på ett år, snarare än flera år eller årtionden som nu kan bli fallet med olika domstolar och överklaganden.

Källor: Corren, Företagarna och Mark- och Miljööverdomstolen

Mer att läsa