Gå till innehållet

Två nya naturreservat med stor artrikedom

Dalarna har fått två nya naturreservat som skyddar barrnaturskog.

De nya naturreservaten är Trontupps naturreservat i Borlänge och Borrsjöåskogens naturreservat i Falun. Båda innehåller barrnaturskog med stor artrikedom. Länsstyrelsen meddelar att än så länge är inte skyltning och markering av gränser på plats eftersom det finns begränsade medel efter nedskärningarna i miljöbudgeten.

Ullticka i Trontupps naturreservat.

Trontupps naturreservat i Borlänge kommun

Bara sex kilometer sydväst om Borlänge ligger bergstoppen Trontupp som gett reservatet sitt namn. Den kuperade terrängen domineras av barrnaturskog och gamla och döda träd. Delar rymmer även blandskog. Flera rödlistade arter är knutna till liggande och stående död ved, så som rynkskinn, ullticka och vågticka. På sina håll växer även orkidén knärot, som länsstyrelsen beskriver som “en mycket god indikator för skyddsvärd skog”.

Knärot i Trontupp.

Strax utanför det 35 hektar stora reservatet ligger Trons fäbodar och sjön Tron.

Läs mer om Trontupp hos länsstyrelsen

Borrsjöåskogen

Borrsjöåskogens naturreservat i Falu kommun

Ungefär 20 km öster om Svärdsjö i Falu kommun ligger det nya naturreservatet Borrsjöåskogen. Det rymmer gammal barrskog med gott om död ved och delar har även spår av brand. Naturreservatet delas av en bilväg och väster om vägen är det framför allt tallskog medan den östra delen har mer äldre granskog.

Borrsjöåskogen

I det 63 hektar stora området finns spelplatser för tjäder, kuperad och blockig terräng, samt mindre vattendrag. Bland de skyddsvärda arterna kan nämnas dropptaggsvamp, garnlav. kolflarnlav och knärot växer i området

Läs mer om Borrsjöåskogen hos länsstyrelsen

Mer att läsa