Gå till innehållet

Sveaskog ska avverka naturskog med hotade arter – myndigheter ser tyst på

Naturskogen på Njuöniesvarrie ska avverkas av Sveaskog trots höga naturvärden. Foto: Jonas Nordenström

I Sorsele planeras slutavverkningar i en naturskog med höga naturvärden. Det är flera avverkningsanmälningar på sammanlagt 109,9 hektar i skogen på berget Njuöniesvarrie. Ett skogsområde som egentligen ska sparas från skogsbruk, en så kallad frivillig avsättning, som nu ska bli ett jättehygge. Skogarna kring Sorsele är redan hårt avverkade i alla väderstreck.

Naturskyddsföreningen i Sorsele har inventerat skogen och funnit 40 naturvårdsintressanta arter, varav 26 rödlistade. En av dem är den sällsynta och starkt hotade svampen urskogsporing. Områden där urskogsporing växer ska undantas från skogsbruk, enligt Artdatabanken. Annars finns risken att svampen dör ut. Förutom många andra hotade svampar, mossor, växter och lavar så finns det även lavskrika, tretåig hackspett, spillkråka och tjädrar i skogen. Arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen och ska vara skyddade enligt EUs fågeldirektiv. Avverkningsanmälningarna ligger bredvid varandra och de kommer tillsammans att bilda ett jättehygge när allt är avverkat. Men enligt en tillfrågad skogskonsulent på Skogsstyrelsen finns det inget som reglerar storleken på hyggen.

Skogen på berget Njuöniesvarrie är en av Sveaskogs frivilliga avsättningar som nu ska avverkas. Foto: Jonas Nordenström

Jonas Nordenström från Naturskyddsföreningen i Sorsele har frågat Sveaskog två gånger varför skogsbolagets avverkningsanmälningar sammanfaller med de frivilliga avsättningarna. En frivillig avsättning görs för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden och andra miljövärden, enligt Skogsstyrelsen. Då är det märkligt att låta avverka den. Men Sveaskog har inte svarat på den frågan. Angående de naturvärden som Naturskyddsförening har dokumenterat i skogen så svarar Sveaskog att bolaget har gjort en annan bedömning. I ett mail skriver Sveaskog till Jonas:

– Naturvärdesbedömningen är utförd på de planerade objekten och Sveaskog delar inte din åsikt om att skogen i stort håller nyckelbiotopsklass.

Föreningen har då bett om att få se naturvärdesbedömningen men inte fått det. Det är känt sedan tidigare att Sveaskog sällan vill visa upp sina naturvärdesbedömningar.

LÄS ÄVEN: • Öppet brev till Damberg med krav på att Sveaskog visar sina naturvärdesbedömningar

Jonas Nordenström från Naturskyddsföreningen i Sorsele skriver i ett mailsvar till Sveaskog:

– Jag finner det mycket oroande att Sveaskog undanhåller underlag som avverkningsbeslut vilar på. Detta eftersom mina med fleras art- och biotopsinventeringar tydligt visar på mycket höga naturvärden som enligt artdatabanken är mer eller mindre oförenliga med skogsbruk.

LÄS ÄVEN: • Sveaskog fortsätter avverka skogar med höga naturvärden

Men de flesta mail som Naturskyddsföreningen skickar till Sveaskog förblir obesvarade eller bara knapphändigt besvarade. Sveaskog har tidigare uppgett att ungefär 20 000 hektar naturvårdsskog har omklassats till produktionsskog. Det är över 2 000 ”objekt”, som Sveaskog kallar dem, alltså över 2 000 skogar med höga naturvärden, eller gammelskogar, som ska avverkas eller redan har avverkats. Anledningen är att bolaget har virkesbrist.

Skogsstyrelsen tänker inte inventera alla de områden som Sveaskog har avverkningsanmält. Foto: Jonas Nordenström

LÄS ÄVEN: • Sveaskog omklassar naturskog för att kunna avverka

Jonas Nordenström skriver att den avverkningsanmälda skogen är av stor social betydelse eftersom den ligger ett stenkast från Sorsele samhälle.

– Närområdet kring Sorsele har avverkats mycket hårt de senaste åren i alla väderstreck av Sveaskog med flera till mångas förtvivlan.

LÄS ÄVEN: • Hård kritik mot hur Sveaskog avverkar i sina ekoparker

Naturskyddsföreningen har informerat Skogsstyrelsen upprepade gånger om Njuöniesvarries höga naturvärden och om de hotade arterna som föreningen påträffat vid inventeringen. De föreslår att Skogsstyrelsen utför en nyckelbiotopsinventering så att de höga naturvärdena kan bekräftas och lämpliga åtgärder för att skydda dem vidtas. Men Skogsstyrelsen agerar inte och svarar sällan på mailen som skickas. Skogsstyrelsen ger därmed sitt tysta medgivande till avverkningen, menar Naturskyddsföreningen. Jonas säger:

– Av fem avverkningsanmälningar så har bara två av dessa områden besökts av Skogsstyrelsen. De har svarat att ärendet är färdigt och att de inte tänker åka dit något mer.

LÄS ÄVEN: • Sveaskog vill avverka trots 80 rödlistade arter och Pantertanternas protester

Enligt Skogsstyrelsen är inte skogen skyddsvärd och det finns heller ingen regel som stoppar att avverkningsområdet blir över 100 hektar stort.

Jonas Nordenström berättar att länsstyrelsen har medgett att skogen är skyddsvärd men har svarat att de inte har resurser för att kunna skydda den.

Mer att läsa