Gå till innehållet

SCA om kritiserad avverkning vid starkt hotad fjäril

Skydda skogen kallar avverkningen för en "djupt tragisk handling". Skogsbolaget SCA medger till viss del att man gjort fel, men anser att hänsyn för fjärilen tagits.

Det handlar om en kalkbarrskog vid Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun i Jämtland. Eller rättare sagt flera områden i kalkbarrskogen, på sammanlagt drygt 13 hektar, varav flera nu avverkats. I skogen hade det bland annat gjorts flera fynd av fjärilen trolldruvemätare. Den är rödlistad som starkt hotad och förekommer numera enbart inom några få mindre områden i Västernorrlands och Jämtlands län. Naturvårdsverket poängterar i trolldruvemätarens åtgärdsprogram att fjärilen behöver “barrdominerade äldre taigaskogar med högörtvegetation” och att den är knuten till växterna svart trolldruva och röd trolldruva.

Det är en djupt tragisk handling som visar att SCA inte har några som helst skrupler.

– Trolldruva missgynnas av skogsbruket som skapar täta ensartade skogar som ofta har ogynnsam hydrologi. Andra storvuxna örter, som efter avverkningar snabbare kan utnyttja ökat ljus och ökad näringstillgång, tar ofta över på trolldruvans bekostnad, skriver Naturvårdsverket i artens åtgärdsprogram.

Hård kritik mot avverkningarna

Elin Götmark, talesperson för Skydda skogen är väldigt kritisk till att SCA nu avverkat i skogen:
– Tyvärr är det inte förvånande att SCA återigen avverkar en skyddsvärd skog, men att SCA går in och kalavverkar en känd lokal för den starkt hotade trolldruvemätaren – det hade vi inte räknat med. Det är en djupt tragisk handling som visar att SCA inte har några som helst skrupler.

Avverkningarna gjordes i vintras och under sommaren besöktes området av skogsaktiva som kunde se att även lövträd och värdefulla torrträd avverkats. I vissa områden återstod nu bara omfattande kalhyggen, enligt Skydda skogens utförliga klagomål, bland annat på platser där det sommaren 2021 sågs trolldruvemätare.

– SCA:s avverkning utgör ett grovt övertramp mot skogsbrukscertifieringen FSC. Det är inte klokt att en extra skyddsvärd livsmiljö för trolldruvemätaren vid Mörtsjöbodarna kan säljas som en så kallad hållbar skogsprodukt. Den enda vettiga bevarandeåtgärden hade varit att lämna den äldre kalkbarrskogen i fred, säger Maria Danvind, skogskoordinator på Naturskyddsföreningen Kansli Mitt.

Trolldruva. En växt som trolldruvemätaren är beroende av.

SCA delar inte bilden

Trolldruvemätaren är ingen ny bekantskap för SCA. De har gjort insatser för fjärilen på andra håll tillsammans med länsstyrelsen. Skogsbolagets skogsskötselchef Ola Kårén delar inte heller Skydda skogens uppfattning om Mörtsjöbodarna. Han berättar att det egentligen handlar om fem olika avverkningar i området, som utgörs av en gammal fäbodvall. Två är avverkade. På två trakter har inventeringar visat att trolldruva och trolldruvemätare finns. På samtliga objekt, även de som redan har avverkats, tas olika grad av hänsyn till fjärilen, menar han.

Vilka åtgärder rör det sig om?
– Vi har och kommer till exempel inte använda någon markberedning. Detta för att minska risken för att påverka trolldruvans växtplatser eller att den ska konkurreras ut när det växer upp sly och hallon. På andra delar har vi planerat att använda hyggesfria avverkningar och på en plats där det visat sig vara större förekomster av trolldruva har vi avsatt skog där det inte sker någon avverkning alls. Vi har även ett befintligt område som vi redan frivilligt skyddat och som sannolikt hyser förekomster av båda arterna. Fäbodlämningarna har tidigare varit öppna och ljusa områden och det försöker vi eftersträva. Det är en av anledningarna till åtgärderna med hyggesfria metoder. Det ska finnas ett skuggspel från trädkronorna så att trolldruvan får en halvöppen skog.

Är det något med de här avverkningarna som du tycker att ni kunde gjort annorlunda så här i efterhand?
– Jag tycker kanske att vi skulle ha lite bättre koll på arterna och deras utbredning. Dock planerades och avverkningsanmäldes den ena en av de nu avverkade trakterna redan 2020, innan det var känt var trolldruvemätaren fanns. I den andra avverkade trakten skulle vi kunnat utökat hänsynen eller brukat med hyggesfria metoder för att få mer halvöppen miljö om vi vetat mer om trolldruvemätarens utbredning i området. Vi försöker bevaka Artportalen och försöker ha säkringar med relevant underlag innan vi gör åtgärder, och Skogsstyrelsen gör också kontroller av artförekomster. 

Hur tror du att det kan komma sig att SCA och Skydda skogen har så olika uppfattning i det här fallet?
– Jag tror framför allt att vi har olika syn på vad som är den bästa åtgärden. Här tycker Skydda skogen att det bästa vore fri utveckling. Vi anser att vi kan anpassa brukandet med olika hänsyn, och ändå få bra miljöer för trolldruvemätaren i detta område.

Ola Kårén anser att Skydda skogens “allmänna skogsbrukskritik” inte passar så bra för att gynna just den här fjärilen. 
– Trolldruvemätaren kan klara sig i brukade skogar där det tas tillräckligt med hänsyn med hyggesfria metoder som skapar luckor. Vi har ett ansvar för den och har tagit ganska mycket hänsyn i området. Jag tror att trolldruvemätaren kommer finnas kvar där framöver.

”Samtliga lokaler måste fredas”

2021 genomförde Länsstyrelsen i Jämtlands län en inventering av trolldruvemätaren. Där skriver de bland annat:

– Om fjärilen ska kunna överleva på lång sikt så måste samtliga kvarvarande lokaler fredas från avverkningar. Långsiktiga planer behöver utarbetas för de omkringliggande yngre skogarna och hyggena så att det framtida skogsbruket kan bedrivas på ett sådant sätt att trolldruvemätare får möjlighet att återetablera sig och överleva i landskapet.

Mer om avverkningarna i Skydda skogens rapport.

Läs även

Domstolar räddar allt fler skogar – miljöbalken gäller
Ny statistik om avverkad gammal skog
• Avverkningstakten försämrar svenska skogens kollagring
Årets växter 2017 – svart och röd trolldruva
Gammal skog och varierat landskap skyddade i nya naturreservat

Mer att läsa