Gå till innehållet

Regeringen vill ta bort strand­skyddet helt från mindre vattendrag

Ett redan ihåligt skydd ska försvagas ytterligare.

6 av 10 svenskar är emot en försvagning av strandskyddet. Naturskyddsföreningen har granskat hur strandskyddet fungerar idag och menar att det redan är bristfälligt.

– Sedan miljöbalken infördes har redan mycket av de utpräglat svenska delarna av miljölagstiftningen försvagats. Det gäller bland annat strandskyddet, fridlysningen av rovdjuren och skyddet av sällsynta arter vid täkter. Idag är det i huvudsak EU som driver på utvecklingen på det miljörättsliga området och Sverige som halkar efter, skriver Naturskyddsföreningen i rapporten “Till miljölagarnas försvar“.

Svenska Botaniska Föreningen hör till de naturorganisationer som är kritiska till en uppluckring av strandskyddet, en fråga som även Centerpartiet drivit hårt:

– Förslaget med en ökad differentiering av strandskyddet i Sverige, att stärka det i området med högt exploateringstryck och lätta det i områden med lägre exploateringstryck riskerar att försämra situationen radikalt för den biologiska mångfalden. Att underlätta för exploatering inom opåverkade eller lite påverkade områden leder till fragmentering av de sammanhängande någorlunda orörda stränder som finns kvar i Sverige, vilket förutom att slå sönder stora sammanhängande strandområden på sikt leder till att de arter som är beroende av dessa miljöer på sikt får svårare att överleva och sprida sig, säger Mora Aronsson, ordförande i föreningen.

Redan ett ihåligt skydd

Enligt en genomgång från 2020 ges redan i dagsläget mängder av dispenser till strandskyddet och det ges sällan skydd där behovet är stort.

– Forskare inom ekologi har sedan tidigare påtalat att man fortsatt behöver värna skyddet av den biologiska mångfalden längs Östersjöns grunda vikar. Nu pekar också den miljörättsliga forskningen på behovet av åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av strandområdenas skydd, anser Baltic Eye.

Tidöpartierna vill ta bort strandskyddet helt från mindre vattendrag

Men nu har M, KD, L och SD beslutat att ytterligare “reformera” strandskyddet. Representanter från de fyra partierna skriver i SVD att de anser att strand­skyddet “utvidgats till att omfatta mer än det som är strand­skyddets grundläggande syfte – att skydda och värna värdefull natur” och menar att det måste bli lättare för “personer, företag och kommuner som vill bygga i närheten av vatten, även när det handlar om små vattendrag, dammar och diken”.

Tidöpartierna ska nu tillsätta en utredning för att förändra strand­skyddet “med inriktningen att öka möjligheterna för bebyggelse nära vatten”. Bland annat vill man att strand­skyddet tas bort helt vid sjöar som är mindre än 1 hektar, vattendrag som är smalare än 2 meter och runt anlagda vatten som skapats efter 1975.

Läs även

Granskning avslöjar lögner i försök att försvaga miljö­lagstiftning
• Uppgörelse om stränder och skogar
• Hårt utsatta ålgräsängar “hot-spots” för kol- och kväveinlagring
Svenska folket och miljöorganisationer vill ha starkt strandskydd
Kritik mot nedmonteringen av strandskyddet: “mycket oroade”

Källor: SVD

Mer att läsa