Gå till innehållet

Uppgörelse om stränder och skogar

Skogsbeklädd strand vid sjö. Foto (beskuret): Johan Spaedtke, CC0, Länk

Det har nåtts en uppgörelse om strandskyddet och skyddet av våra skogar. Både Centerpartiet och Miljöpartiet uppger sig vara nöjda.

Partierna har kommit överens efter förhandlingar med Socialdemokraterna under hösten. Centerpartiet anser att de sett till att Sverige fått “stärkt äganderätt i skogen” och ett “mer rättvist strandskydd”. Miljöpartiet säger att de “räddat strandskyddet” och kommit överens om “mer skyddad skog i hela landet och en säkrad allemansrätt”.

Lika positivt inställda är dock inte Världsnaturfonden. De anser att överenskommelsen riskerar att underminera trovärdigheten i svensk skogspolitik och att det är “tydligt att skogsföretagen och de andra ägarna har fått ett stort genomslag i de politiska förhandlingarna på bekostnad av den biologiska mångfalden”.

– Vi är mycket oroliga att skogspropositionens förslag inte kommer vara tillräckligt för att Sverige ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden om skogens biodiversitet. Svensk skogspolitik behöver ändras i grunden om politiker menar allvar med bevarandet av biologisk mångfald och ekonomisk hållbarhet, menar Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Strandskyddet både förstärks och slopas

Strandskyddet förändras så till vida att det stärks i vissa områden och försvagas i andra. I små sjöar och vattendrag, anlagda dammar och våtmarker och i särskilda utvecklingsområden som kommunerna väljer ut kommer det nu bli tillåtet att bygga – strandskyddet upphävs helt på dessa platser. Samtidigt förstärks skyddet vid platser som är hårt exploaterade och som behöver skyddas. Enligt Miljöpartiet innebär det att “större delen av kusten kommer få ett starkare skydd”.

WWF:s programsamordnare för kust och skärgård, Yvonne Blombäck, skriver i en kommentar att WWF i stort sett stöder överenskommelsen om strandskyddet “eftersom den också ger ett starkare skydd för områden som idag är hårt exploaterade”.

– Kraven på kommunerna att ta fram detaljplaner för områden nära vatten kommer nu att öka. Det kommer att kräva ökade resurser, särskilt för små kommuner som redan idag brottas med knappa resurser, säger Yvonne Blombäck. 

Enklare att skydda skog och fokus på frivillighet

När det gäller landets skogar har partierna enligt Centerpartiet kommit överens om att det ska bli enklare för skogsägare att själv ta initiativ till att skydda sin skog och att det snabbt ska fattas beslut och betalas ut ersättning när markägaren kommit överens med kommun eller stat. Skogsägares initiativ ska också “prioriteras över myndigheters” när det gäller skydd av skog. Det ska också finnas fler valmöjligheter för markägare som vill skydda skog.

– Dagens besked ger landets alla skogsägare en större frihet och trygghet att bruka sin skog. Ett ansvarsfullt skogsbruk är viktigt för Sveriges framtid och inte minst nödvändigt för att klara den gröna klimatomställningen, säger Peter Helander, skogspolitisk talesperson för Centerpartiet.

– Ifall frivillighet nu ska styra det formella skogsskyddet är det upp till LRF och skogsägarföreningar som lobbat för det att bevisa att skogsägare faktiskt vill skydda naturvärden. Men vi befarar att det blir svårt att uppfylla regeringens ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, framhåller Peter Roberntz, senior skogsrådgivare på WWF.  

Miljöpartiet påpekar dock i sitt pressmeddelande att “myndigheternas möjlighet att använda tvång när det krävs kommer finnas kvar”. De lyfter också att det ska bli enklare för skogsägare att välja hyggesfria metoder och att staten ska bli en föregångare för ett skogsbruk som är “hållbart på riktigt”, både genom skydd av statlig skog och utveckling av alternativa skogsbruksmetoder.

Naturreservat ska inrättas i Sveaskogs så kallade Ekoparker och 140 000 hektar statligt ägd fjällnära skog ska skyddas.

– Vi har stoppat förslaget om att radera all data om höga naturvärden och skyddsvärd skog. Istället ser vi till att inventeringen av värdefull natur utvecklas med nya metoder så att vi fortsatt kan få kunskap om läget i skogen, skriver Miljöpartiet.

Överenskommelsen innebär att regeringen lägger fram en skogspolitisk proposition och en lagrådsremiss om reformerat strandskydd.

Källor: Dagens Nyheter, Centerpartiet och Miljöpartiet

Mer att läsa