Gå till innehållet

Ny rapport visar klimatnyttan för trädgårdar

Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit fram en ny rapport om vilken möjlighet landets trädgårdar har att öka sin kollagring. Genom att öka framför allt antalet träd och buskar skulle många trädgårdar kunna lagra upp till sex gånger så mycket kol.

– De svenska trädgårdarna täcker en yta lika stor som Blekinges och bidrar till unika livsmiljöer och ekosystem i hela Sverige. Förutom att ge skydd och föda till otaliga insekter och andra djur bidrar även en odlad trädgård till att minska växthusgaserna. När växterna som finns i trädgården växer, tas koldioxid upp från atmosfären och binds in i träden, buskarna och inte minst i jorden med hjälp av rötterna. Alla växter, även gräsmattan utgör därför en viktig del i kolets kretslopp, skriver Riksförbundet Svensk Trädgård.

Rapporten “Trädgårdens klimatnytta och betydelse för biodiversiteten” baseras på studier och material som samlats in av Royal Horticultural Society i Storbritannien för att räkna ut kollagringen i trädgårdar. I dessa framgår till exempel vilken enorm skillnad olika delar av trädgården lagrar kol:
• Köksrabatt eller ettåriga växter: 2,5 kg/kvm
• Gräsmatta: 3,21 kg/kvm
• Buskar: nästan 20 kg/kvm
• Små träd: 376 kg/kvm
• Stora träd: 511 kg/kvm

Plantera fler träd och buskar

Att låta träd, framför allt stora träd, stå kvar i trädgården (och på andra platser) är därmed bland det bästa man kan göra för klimatet, men även att plantera fler träd, buskar, klippa gräsmattan, täckodla, anlägga gröna tak och att skapa en kompost lyfts som viktiga insatser.

Uträkningen exemplifierades med två tomter på 1 000 kvm där den ena nästan till hälften bestod av hårdgjorda ytor (pool, trädäck och marksten) och växtligheten var begränsad till två buskar, ett litet träd och resten gräsmatta. Här lagras det 1,7 ton kol per år. Om samma trädgård istället skulle ha hårdgjorda ytor på bara 107 kvm, elva buskar, 124 meter häck, tio små träd, tre stora träd, mer rabatter, en naturpool på 20 kvm och låter 45 kvm av den återstående gräsmattan bli äng så kan kollagringen bli nästan sex gånger så stor; 9,9 ton kol per år. Med sådana insatser i alla Sveriges cirka 1,9 miljoner villahushåll skulle den totala mängden kolinlagring öka med 15 miljoner ton kol, vilket motsvarar 55 miljoner ton koldioxid.

Dessutom genomförde Riksförbundet Svensk Trädgård en stor enkätundersökning i november 2022 för att få en uppfattning om hur mycket som växer i de svenska trädgårdarna. Bland de nästan 8 000 trädgårdarna som deltog i undersökningen framkom bland annat:
• Mer än 65 procent har över 100 kvm gräsmatta och mer än hälften har mer än 200 kvm gräsmatta.
• 40 procent har inga “stora” träd alls i sin trädgård (över tolv meter höga).
• 10 procent av trädgårdarna har varken prydnadsbuskar eller bärbuskar över en meter.

Enkäten visade också att intresset för att göra insatser var relativt stor; 20 procent vill odla mer för att bidra till ökad biologisk mångfald och att lika stor andel kan även tänka sig odla mer om de vet att det gynnar ett bättre klimat.

Läs även

Ny studie: Insatser i trädgården gör skillnad
• Guide: Återanvänd grenar i trädgården
• Buskar och träd som gynnar biologisk mångfald
• Var inte rädd för “ogräsen” i trädgården
• Stora insatser för biologisk mångfald i svenska trädgårdar 2022

Källor: Svensk trädgård och rapporten “Trädgårdens klimatnytta”

Mer att läsa