Gå till innehållet

Ny kampanj för att bevara skogarnas biologiska mångfald

Skyddad, äldre skog. Foto: Erik Hansson

Naturskyddsföreningen har startat en ny kampanj för våra skogars biologiska mångfald. Som en passning till Rachel Carsons klassiska bok “Tyst vår” har de döpt den till “Tyst skog” och vill belysa att artrika skogar kalavverkas och ersätts av artfattiga skogsplanteringar.

– Sveriges artrika skogar minskar i snabb takt och ersätts av planteringar. Utarmningen har skett i det tysta. Ge skogen en röst! skriver Naturskyddsföreningen i sin kampanj “Tyst skog”.

Målet är att nyansera skogsindustrins och skogspolitikens bild av att allt är frid och fröjd i den svenska skogen.

– I snart 30 år har den svenska skogspolitiken baserats på frihet under ansvar, där det varit meningen att miljö och produktion ska väga lika tungt. Resultatet är dock att den biologiska mångfalden i skogen hamnat i en akut kris. Trots att förbättringar har skett de senaste decennierna är läget fortsatt allvarligt eftersom livsmiljöer för känsliga arter fortsätter att kalavverkas. Det vill vi berätta om, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Allt artfattigare skogar
Föreningen anser att den allt högre pressen på att skogen ska räcka till ännu fler produkter (bioenergi, engångsprodukter, kläder och virke) samtidigt som artrika äldre skogar kalavverkas och ersätts av artfattiga skogsplanteringar leder till en utarmning av den biologiska mångfalden i de svenska skogarna.

Det visar sig också i officiella uppgifter. Skogsstyrelsen skriver att sedan år 2000 har det enbart i nordvästra Sverige avverkats 55 000 hektar (550 kvadratkilometer) nyckelbiotoper. Nyckelbiotoper är skog med höga naturvärden och av särskild vikt för hotade djur och växter.

En majoritet av Sveriges skogar har kalavverkats
Den avverkning som sker innebär också ofta stora kalhyggen. Sedan 1950 har ungefär 60 procent av Sveriges produktiva skogsmark kalavverkats och omvandlats till produktionsskogar. Det är inte heller några små hyggen som skapas. En sjättedel av den skog som avverkades 2019 orsakade hyggen större än 20 hektar.

Det här leder till att Sveriges skogar är väldigt unga. År 2017 var över 2,8 miljoner hektar skog bara 0-10 år gammal, det vill säga avverkad de senaste tio åren. Det motsvarar ungefär 13 procent av den totala arealen produktiv skogsmark. Om ytan av all skog som avverkats de senaste tio åren vore ett landskap skulle det vara Sveriges femte största.

Förändring behövs
Mot den här bakgrunden skriver Naturskyddsföreningen att den svenska skogspolitiken behöver förändras i grunden.

– Och det är bråttom. Det är dags att lyfta blicken och ta fram en politik som säkerställer att skogens alla värden tas tillvara. Vi hoppas att vår kampanj öppnar ögonen hos allmänhet och beslutsfattare, säger Johanna Sandahl.

De krav som Naturskyddsföreningen ställer i sin kampanj:
• Kasta inte ovärderlig kunskap om nyckelbiotoperna i papperskorgen och säkerställ ersättningar till privata skogsägare med skyddsvärda skogar.
• Ta beslut om skogsbruk och skydd av skog på rätt grunder – inrätta ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen.
• Bevara Sveriges Amazonas – säkerställ skyddet av våra fjällnära naturskogar.
• Låt statens skogar visa vägen – reformera Sveaskog, sänk kravet på avkastning och använd statens skogar för att nå miljömålen.

Skriv under kampanjen “Tyst skog” här.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa