Gå till innehållet

Naturturism­företagen om lodjursjakt: Komplicerat

I Uppsala län röstade viltförvaltningsdelegationen för att halvera minimiantalet lodjur. Svenska rovdjursföreningen är kritisk. Naturturismföretagen anser att frågan "har en stor komplexitet".

I varje län finns det en rådgivande viltförvaltningsdelegation (VFD) som ska hjälpa länsstyrelsen genom att “på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor”. Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala består av fem politiker (från M, KD, C och S), samt representanter för polismyndigheten, jaktintresset, naturvårdsintresset, jordbruket, friluftsliv, skogsnärinhgen, näringsliv, yrkesfisket och naturturismföretagare.

Att skjuta av hälften av lodjurspopulationen i länet kan inte under några omständigheter kallas för att bidra till en hållbar förvaltning av ekosystem.

Svenska rovdjursföreningen

I höstas var en majoritet (8 av 15) av representanterna i Uppsala läns viltförvaltningsdelegation (VFD) för en halvering av minimiantalet lodjur i Uppsala län från tio familjegrupper (ungefär 55 djur) till fem familjegrupper. I dagsläger finns det 16 familjegrupper i länet och om VFD får som den vill skulle två tredjedelar av alla lodjur i länet kunna skjutas ihjäl. En av de som ansåg att detta var rimligt var Naturturismföretagarnas representant i delegationen.

Naturturismföretagen om lodjursjakt

Camilla Jönsson, generalsekreterare för Naturturismföretagen, förklarar att viltförvaltning är en komplicerad fråga.

– Som företagare inom naturturism kan du mycket väl täcka allt från småskalig skogsproduktion, småskalig lantbruks- och livsmedelsproduktion, naturnära boende, naturguidningar, viltskådning, samisk turism och jaktturism. Det är i sig en styrka ur viltförvaltningsperspektiv tycker jag själv, men det gör också att det inte alls alltid är enkelt att föra fram branschens/sakintressets frågor på ett generellt plan, eftersom det nästan alltid handlar om vad frågan i sig handlar om, säger hon.

När det gäller situationen i Uppsala län så ”baseras representantens beslut på redovisningen att det i grunden handlar om förekomsten av lodjur i Uppsala i relation till resten av landet och i relation till miniminivåerna”.

– Den redovisning som lämnades på mötet visar enligt representanten att lodjursstammen är stark i Uppsala vilket ju är väldigt glädjande, och avskjutningen har under åren inte varit på den nivå som tilldelats. Eftersom Uppsala enligt redovisningen vad jag förstår stack ut kraftigt i relation till andra län kom man till detta beslut. Självklart är det väldigt svårt för oss att detaljstyra delegater i viltförvaltningsdelegation i Sverige. Utan att ha full insyn kanske ett naturligare steg hade kunnat vara att diskutera hur man skulle kunna uppfylla den tilldelade kvoten av lodjur. Naturturismföretagen har som fokus att bidra till en hållbar förvaltning av ekosystem, landskap och resurser för att på så sätt skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av naturturism i Sverige och just i viltförvaltning kan det som sagt bli en stor komplexitet i frågorna, säger Camilla Jönsson.

“Lodjursjakt borde inte vara tillåtet”

Alex Buijs från Svenska rovdjursföreningen tycker för det första att det inte borde jagas några lodjur alls.

– Min och Svenska rovdjursföreningens åsikt är att ingen licensjakt på lodjur borde tillåtas då det bryter mot EU-lagstiftning och eftersom lodjuret är en skyddad art enligt art- och habitatdirektivet.

Han tycker också att det finns en hel del brister i både VFD:s och Naturturismföretagens argument.

– Att skjuta av hälften av lodjurspopulationen i länet kan inte under några omständigheter kallas för att bidra till en hållbar förvaltning av ekosystem. Att Uppsala sticker ut bland länen gällande miniminivåer för lodjur är inte något negativt, tvärtom så är det pinsamt hur lite lodjur som tillåts i andra län jämfört med Uppsala.

Dubbelt så många lodjur för 15 år sedan

Alex Buijs påpekar också att det går att diskutera om “lodjursstammen är stark i Uppsala”. För 15 år sedan fanns det dubbelt så många lodjur i länet. Trots det dödades bara ett får under 2009. 2023 dödades fyra får.

– Eftersom det inte finns något samband mellan storlek på lodjursstammen och antal fårangrepp så vill jag gärna veta vilka hållbarhetsskäl man har för licensjakt och återigen varför en representant för naturturismföretagen vill skjuta av en resurs som de själva kan använda.

I mars inleds licensjakten på lodjur. I Uppsala län tillåts jakt på tio lodjur, i hela Sverige får 110 lodjur skjutasBara 13 procent av Sveriges befolkning är positiv till jakt på lodjur.

Fakta: Lodjur

Under 2022-2023 års inventering konstaterades att det finns omkring 1 417 lodjur i Sverige. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för lodjur är satt till minst 870 individer. Detta referensvärde kan liknas vid en varningslampa, skriver länsstyrelsen i Östergötland. Om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas, men enligt Sveriges regler kan en art som har gynnsam bevarandestatus utsättas för jakt.

Lodjur har sin parningstid i mars-april och i maj-juni föds ungarna. Ungarna stannar hos sin mor i 9-10 månader innan de klarar sig själv – det vill säga till februari-april året efter.

Licensjakten inleds i mars och pågår som längst till 15 april, det vill säga under parningstiden. Enbart 13 procent av Sveriges befolkning är positiva till jakt på lodjur.

Nyheter om lodjur:

Mer att läsa