Gå till innehållet

Möjligt öka skördar och spara vatten

Det skulle gå att öka livsmedelsproduktionen med över 80 procent samtidigt som vattenanvändningen minskar och koldioxidlagringen ökar, om jordbruket anpassas. Det menar en grupp forskare i en ny studie.

För att uppnå målet med ökad livsmedelsproduktion samtidigt som de allt viktigare faktorerna vattenanvändning och koldioxidlagring förbättras, krävs “en radikal rumslig omorganisering av markanvändningen”. Det är slutsatsen i en ny studie från forskare från Karlsruhe Institute of Technology (KIT) och Heidelberg Institute for Geoinformation Technology (HeiGIT) vid Heidelbergs universitet.

I dagsläget produceras nämligen inte livsmedel på de mest effektiva platserna, istället fortsätter avskogningen för att skapa odlingsmark och betesmarker, och torra åkrar bevattnas. Det ger en mycket negativ inverkan på både vattentillgången och kollagringen.

Med optimerad markanvändning skulle ivsmedelsproduktionen öka med 83 procent, vattentillgången med 8 procent och CO2-lagringskapaciteten med tre procent i genomsnitt, enligt forskarnas uträkningar.

Enligt studien skulle tropiska och boreala skogar behöva bevaras eller återbeskogas på grund av deras förmåga att lagra koldioxid. På tempererade breddgrader bör odlingsmark gå före betesmark för att kompensera arealförlusten till följd av återbeskogning av tropiska och boreala skogar. En större del av de vidsträckta och öppna tropiska och subtropiska savannerna och gräsmarkerna skulle behöva användas som betesmark och för livsmedelsproduktion.

Stora förändringar kommer ske oavsett

Det kan låta orealistiskt, men forskarna påpekar att klimatförändringarna ändå kommer att leda till stora förändringar av odlingsområdena och att det är bättre att försöka hantera dem med hänsyn till förutsättningarna.

– Att trygga den globala livsmedelsförsörjningen är en av vår tids största utmaningar och klimatförändringarna kommer att förvärra detta problem i många regioner. Vår studie visar tydligt att trots ogynnsamma klimatförändringar kan optimerad markanvändning öka jordbruksavkastningen avsevärt och samtidigt begränsa arealförbrukningen. Nu är det viktigt att hitta sätt att genomföra förändringar i markanvändningen som tar hänsyn till både biofysiska förhållanden och sociala aspekter, säger professor Almut Arneth från avdelningen för atmosfärisk miljöforskning vid KIT:s institut för meteorologi och klimatforskning.

Läs även

Världens jordbruk blir allt färre och större – naturen drabbas
• Så kan vi äta hållbart
Avloppsvatten underskattad produkt i hållbart jordbruk
Ny studie: Jordbruk kan kraftigt gynna biologisk mångfald med bibehållen skörd

Källor: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) och PNAS

Mer att läsa