Gå till innehållet

Matproduktion i städer kan gynna biologisk mångfald

Stadsodlingar ger en lång rad fördelar både i form av ekosystemtjänster, förbättrad folkhälsa och ökad biologisk mångfald, enligt en ny studie.

EU:s medlemsländer har identifierat jordbruket som det största hotet mot biologisk mångfald. Det beror delvis på att 40 procent av Europa består av jordbruk och att över hälften av vår världsdels arter lever i jordbruksmiljöer. Men det innebära inte att vår matproduktion per automatik är dålig för den biologiska mångfalden, det visar ett team av forskare från flera olika universitet i USA. De använde data från fem års tid och över 5 000 observationer från ett nätverk av 28 stadsodlingar i Kalifornien. Växt- och djurlivet inventerades och de undersökte även ekosystemfunktioner som pollinering, kollagring, matproduktion, biologisk bekämpning och folkhälsa.

– Vi fann att dessa odlingar, som ger enorma näringsresurser och ökar välbefinnandet för trädgårdsägarna, också stöder en otroligt hög biologisk mångfald av växter och djur. Det är en win-win-situation, säger Shalene Jha, huvudförfattare till studien.

Som ett småskaligt jordbruk

Forskarna poängterar att jämfört med matproduktion på landsbygden, där enorma arealer ofta används till en eller två grödor, så har stadsodlingar ofta många olika växtarter på mindre ytor. På så sätt påminner det mer om ett småskaligt jordbruk och gynnar därmed den biologiska mångfalden. I dagsläget beräknas 15-20 procent av maten globalt komma från stadsodlingar, trädgårdar och fruktträdgårdar och i framtiden kommer ännu större andel av mänskligheten leva i städer.

– Stadsodlingar är nödvändiga för att råda bukt på matsäkerhetsutmaningar. Vi ser att stadsodlingar kan stå för viktiga möjligheter att både stötta biologisk mångfald och lokal matproduktion, säger Shalene Jha.

I studien påpekar forskarna också att även om stadsträdgårdarna har en avgörande inverkan på biologisk mångfald och naturresurser, så är de också beroende av andra grönområden i landskapet. Ju fler parker, stadsnära natur, trädgårdar och andra stadsodlingar i närheten – desto större fördelar för den biologiska mångfalden och desto fler och effektivare ekosystemtjänster.

För den som intresserar sig för den rent ekonomiska biten visade en studie från New York att en stadsodling i kvarteret ökade värdet på fastigheterna. I en radie på drygt 300 meter från en stadsodling gick priserna upp med så mycket som 9,4 procent på fem år jämfört med andra fastigheter i omgivningen och ökningen fortsatte även under längre tid.

Läs även

Källor: Ecology Letters och University of Texas at Austin

Mer att läsa