Kraftigt ökad skogsavverkning i Europa – Sverige värst

Avverkade träd i Sverige. Foto: Erik Hansson

Den ökade förfrågan på produkter från skogen har gjort att avverkningstakten i Europa ökat kraftigt de senaste åren. Det avslöjar en ny studie som publicerats i Nature, baserad på satellitdata. Rapporten pekar även ut Sverige som det land där ökningen varit störst av de 26 undersökta länderna.

Jämfört med åren 2011-2015 avverkades det 2016-2018 hela 49 procent större yta skog och biomassan som avverkats har ökat med hela 69 procent under samma tid enligt artikeln i Nature med rubriken ”Abrupt increase in harvested forest area over Europe after 2015”.

Tydligast är ökningen i Sverige. Den ökande avverkningen i Sverige stod för hela 29 procent och Finland för 22 procent av den sammanlagda ökningen i Europa. Enbart de två nordiska länderna var alltså ansvariga för över hälften av ökningen i de 26 länderna som studerades. Dessutom upptäcktes att hyggena i Sverige och Finland i snitt var betydligt större än i övriga undersökta länder. Kalhyggesbruk används enligt rapporten framför allt i Sverige, Finland, Storbritannien och Irland.

I The Guardian uttalar sig både en av forskarna bakom studien och en som inte var involverad. Båda är oroade över vad den ökande avverkningen innebär för kollagringen och för klimatet. Om den höga nivån av avverkning fortsätter kommer andra sektioner behöva minska sina kolutsläpp för att målen om ”klimatneutralitet” ska nås till 2050.

Den nya rapporten har fått mothugg, bland annat från skogsforskaren Anna-Lena Axelsson som menar att det inte stämmer överens med den officiella statistiken från Sverige. Även Skogsstyrelsen har nu svarat på rapporten:

– Både den avverkade virkesvolymen och den svenska virkesförbrukningen har ökat med 4 procent åren 2016 – 2018 jämfört med 2011 – 2015. Men detta är mycket långt ifrån den drastiska ökning som rapporteras i artikeln i Nature, säger Jonas Paulsson, statistiker vid Skogsstyrelsen.

Rapportens siffror baseras på satellitbilder och ger en annan bild än riksskogstaxeringen. Riksskogstaxeringen görs med stickprovsinventering. Det innebär att ett urval av träden och markvegetationen väljs ut slumpvis och sedan används för att skatta den totala volymen.

2019 rapporterade Skogsstyrelsen att intresset för att avverka skog var de högsta på 20 år under 2017 och 2018.

LÄS ÄVEN:
• Hård kritik mot Sveriges missvisande kolsänkor – vill öka skogsavverkning
• ”Sverige och andra skogsrika länder tar inte klimathot från avverkning på allvar”
• Först 30 år efter kalhygge har koldioxidutsläppen neutraliserats
• 40 forskare: Skogarnas betydelse för klimatet har förbisetts

Källor: Nature och The Guardian