Gå till innehållet

Delad förstaplats i Sveriges frilufts­kommun 2023

Två kommuner fick full pott när Sveriges friluftskommun 2023 skulle utses; Kalix och Värnamo. Årets förbättrare blev Pajala.

Priset Sveriges friluftskommun delas ut till den kommun som jobbar bäst med information, samarbeten samt aktiviteter och insatser för friluftslivet. I år fick dock Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening dela ut två priser eftersom Kalix och Värnamo fick lika hög poäng. Av de 217 deltagande kommunerna var vinnarna de enda som kammade hem full pott.

Naturvårdsverket betonar att det krävs samarbeten för att få till ett lyckat friluftsliv i kommuner, men också ett “långsiktigt arbete utifrån politiskt antagna planer”.

– Det är positivt att se att kommunerna tar stöd av varandra och utbyter erfarenheter. Ofta behövs samverkan för att utveckla friluftslivet och hantera utmaningar. Det finns mycket kunskap och erfarenhet både i kommuner och i föreningar och det är bra att man delar med sig och samarbetar för att komma framåt, säger Mia Yri, enhetschef, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket.

Strandpromenaden i Kalix.

Kalix – alla förvaltningar ska med

Kalix har i flera års tid varit en av de bästa kommunerna i enkätundersökningen och vann i år för första gången. Här har alla förvaltningar i kommunen varit inblandade när de tog fram friluftsplanen. Man har också jobbat för att binda ihop grönområden till en “sammanhängande grönstruktur” och skapat kortare stigar till ett utflyktsmål som är lämpliga för hela familjen. På utflyktsmålet finns brevlådor med böcker för barn.

Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv lyfter också särskilt samverkan inom skolan.
– Skolan har en viktig roll för att få barn och unga att testa på friluftsliv, där kunskap om allemansrätten är en viktig del av arbetet. Därför är vi speciellt glada för att det pågår ett tydligt arbete i våra kommuner med att sprida kunskap om allemansrätten, säger Josefine Åhrman, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Värnamo från ovan, 2013.

Värnamo – design och långsiktig tillgång

Värnamo kommuns framgångsrecept har enligt Naturvårdsverket varit att ha en tät samverkan över kommungränserna med både länsstyrelsen och andra kommuner i länet, men också en satsning på att säkra tillgången till natur- och kulturområden långsiktigt och synliggöra lämpliga friluftsområden. De har också en arbetsgrupp som träffas varje vecka och har precis som Kalix satsat på att nå ut till skolorna.

En annan satsning har varit att visa upp lokal design även i naturen, bland annat med vindskydd och grillplatser med “unik design” som anpassats till platsen.

– Friluftsovana men designintresserade, har sökt sig ut i naturen och de återkommer, säger Keith Johansson, enhetschef friluftsliv och spontanaktivitet.

Pajala från naturreservatet och berget Jupukka.

Pajala – Årets förbättrare

Med sina 19,5 poäng hamnar Pajala i den nedre halvan av årets kommuner, men blir trots det inte utan pris. Pajala blir Årets förbättrare 2023 eftersom de gått från 4 poäng 2020 och 0 poäng 2021 till att nu komma upp i 19,5 poäng. Detta har skett genom en satsning i kommunen på att ha en person med uttalat ansvar, resurser i budgeten och en uppbyggd samverkan tillsammans med länsstyrelsen och grannkommuner.

Enkätsvar tyder på ökat fokus på friluftsliv

Det finns flera resultat i rapporten som tyder på en klar förbättring när det gäller friluftslivet i kommunerna. Exempelvis hade bara 29 procent av kommunerna med naturturism som en strategisk
fråga eller i styrdokument 2011. 2023 hade det ökat till 59 procent av kommunerna. Sedan 2015 har också andelen kommuner som anordnar guidningar i naturen ökat från 47 till 63 procent och 8 procent fler kommuner har 2023 en naturskola jämfört med 2015. Det sker också en allt större satsning på att stimulera till friluftsliv för invånare med utländsk bakgrund. 2010 var det bara 19 procent av kommunerna som ägnade sig åt det. 2023 hade andelen ökat till 45 procent.

Den kanske tydligaste ökningen syns på möjligheten att ta kollektivtrafik till naturen. Från 27 procent 2011 till 85 procent 2023 är mer än en tredubbling på bara 13 år.

57 procent av kommunerna avser också att höja budgeten för friluftsliv de kommande åren.

Läs även

Naturen viktigast för turistande svenskar
Kraftig ökning av regelbunden naturvistelse
Utomhusvistelse förbättrar mental hälsa
Stadsnära grönområden behöver vara vilda

Källor: Naturvårdsverket och Rapporten “Årets friluftskommun”

Mer att läsa