Gå till innehållet

Botanist prisas för folkbildande insatser

Mora Aronsson. Foto: Emil V. Nilsson

När Marie-Claire Cronstedts pris i år delas ut för andra gången går det till botanisten Mora Aronsson, expert på kärlväxter på SLU Artdatabanken, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen och ideellt engagerad sedan 1970-talet.

”Mora Aronsson har på ett föredömligt sätt visat att man kan kombinera ett professionellt utvecklingsarbete inom naturvård, på vetenskaplig grund, med ett djup ideellt engagemang och folkbildande insatser på gräsrotsnivå. Han har i båda dessa roller under årtionden bidragit till att lyfta vikten av floran och livsmiljöernas betydelse i det svenska, europeiska och arktiska naturvårdsarbetet”.

Juryns motivering till priset

– Det är för mig personligen en stor ära att ta emot detta pris. Det är ett erkännande av att det går att kombinera yrkesverksamhet och ideellt arbete – att samarbete ger resultat, säger Mora Aronsson i en kommentar.

Hans yrkeskarriär har bland annat bestått av tio år på Naturhistoriska Riksmuseets herbarium och 30 år på SLU Artdatabanken som kärlväxtexpert. Det ideella engagemanget väcktes redan på 1970-talet i Fältbiologerna och därefter i Stockholms och Uppsalas botaniska föreningar, samt i Svenska Botaniska Föreningen där han är ordförande sedan våren 2020. Han har bland annat koordinerat arbetet med floraväkteri.

Som ny ordförande intervjuades han på Natursidan och sa då bland annat så här:

– Botaniken och i synnerhet växterna är en av grundpelarna i hela ekologin. De flesta andra organismer är ju beroende av växterna primärt eller sekundärt. Det är också där som vi har många av de ekosystemtjänster som är väldigt på ropet idag. Och för att vi ska kunna bibehålla de här levande systemen så behövs det en botanisk kunskap.

Marie-Claire Cronstedts pris, som innefattar en prissumma på 100 000 kronor, delades första gången ut 2020 till professor emeritus Ingvar Ekesbo för forskning och engagemang i djurskyddsfrågor.

Marie-Claire Cronstedts pris ska gå till “sådana särskilda insatser på riksnivå inom områdena ekologi, faunavård, djurvälfärd eller hushållning med naturresurser, som syftar till att bevara och främja goda livsbetingelser för växter och djur. De särskilda insatserna kan avse framsynt vetenskaplig forskning eller berömvärda gärningar inom undervisning och utbildning eller annat arbete rörande nämnda områden.”

Källor: WWF och Marie-Claire Cronstedts Stiftelse

Mer att läsa