Även Indiens små kattdjur behöver uppmärksammas

Rostfläckig katt (Prionailurus rubiginosus). Foto: Davidvraju, CC BY-SA 4.0

Indien är kanske mest känd för sitt stora bestånd av tigrar, men på den indiska halvön lever 37 procent av världens vilda kattarter. En ny studie från Uppsala universitet går igenom dessa arter och vad de behöver för att klara sig. Slutsatsen känns igen: mer skyddad natur.

Det finns ungefär 40 kattdjursarter i världen och 37 procent av dessa hittas på den indiska halvön (Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal och Bhutan). I en ny studie har forskare från Uppsala universitet gått igenom kattsläktet Prionailurus. Exempelvis den rostfläckiga katten som bara lever i den här regionens lövskogar, fiskarkatten som framför allt finns i våtmarker och leopardkatten som främst har setts i tropiska och subtropiska skogsområden.

Leopardkatt. Foto: Kuribo, CC BY-SA 3.0

Bara mellan 6 och 11 procent av naturen där de tre sällsynta kattarter lever är skyddade och det finns en kunskapsbrist om vilka naturområden som behöver skyddas.

– Denna studie är viktig eftersom den visar att många små, sällsynta och svårsedda kattdjur på den Indiska subkontinenten inte får samma uppmärksamhet som de mer spektakulära större kattdjuren. Skyddsbehovet är emellertid minst lika stort, så de skyddade områden måste öka i antal och storlek för att kunna täcka fler biotoper som rymmer dessa arter, säger Mats Björklund, professor emeritus i zooekologi vid Uppsala universitet.

Modeller för att hitta lämplig natur
Forskarna skapade modeller för vilken sorts natur katterna behöver och kunde sedan identifiera miljöer som matchade dessa behov. Förutom att hitta lämpliga miljöer kunde de även läsa in faktorer som påverkar områdena – exempelvis klimatförändringar och markanvändning.

Med dessa modeller kunde forskarna se att leopardkatten främst hotas av ett varmare klimat, den rostfläckiga katten begränsas främst av människans markanvändning och fiskarkatten har minst andel skyddad natur.

Fiskarkatt. Foto: Ltshears, CC BY-SA 3.0

– En del av dessa arter, som fiskarkatten, är väldigt sällsynta och behöver troligtvis skydd för att överleva på längre sikt. Det faktum att bara en väldigt liten andel av den här artens mest lämpliga habitat är skyddat är en varningssignal om att nätverket av skyddade områden på den Indiska subkontinenten behöver ses över. Arter så som den rostfläckiga katten finns bara i den här regionen så fler skyddade områden är nödvändigt för att vi inte ska förlora den, säger André P. Silva, doktorand vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet och studiens huvudförfattare.

LÄS ÄVEN:
Nya upptäckter om den okända och hotade fiskarkatten
• ”Utrotad” fiskarkatt funnen för första gången på 12 år

Källor: Uppsala universitet och Scientific Reports