Gå till innehållet

Även fåglar i trädgårdar påverkas negativt av belysning

Det är inte bara fladdermöss, nattfjärilar och flyttfåglar som drabbas av att allt större ytor på planeten blir belysta. Även fåglar som lever i vår närhet påverkas negativt.

I en ny studie från North Carolina State University har forskare undersökt hur sju vanliga fågelarter påverkas av artificiellt ljus. Tre av fåglarna som studerades var vandringstrast, grå kattfågel och husgärdsmyg. De lever oftast i trädgårdar året runt i Washington D.C., men kan ibland flytta kortare sträckor under vintern. Med hjälp av 20 års data från medborgarforskningsprojektet Neighborhood Nestwatch Program kunde forskarna se hur de påverkats av allt intensivare belysning i olika områden.

Fåglar fångades i nät och försågs med lätta färgringar på benet och kunde sedan studeras och identifieras av volontärer i de 242 platserna som deltog i studien. Forskarna jämförde fågelrapporterna med kartor över buller, ljusföroreningar/belysning och hårdgjorda ytor (exempelvis asfaltering). De hittade ingen koppling mellan buller och fåglarnas överlevnad, men däremot mellan belysning och hur det gick för grå kattfågel, husgärdsmyg och vandringstrast.

Trast gynnas – gärdsmyg missgynnas

Vandringstrasten har i tidigare studier visat sig börjat sjunga allt tidigare i områden med mycket belysning och tycktes klara sig bättre i upplysta områden i Washington D.C.-området. För grå kattfågel och husgärdsmyg var resultaten tvärtom; de hade svårare att överleva i områden med mycket belysning. Ju kraftigare belysning, desto sämre gick det för dem. Särskilt hårt verkar husgärdsmyg, som är nära släkting till “vår” gärdsmyg, drabbas. Forskarna medger att även om de fann en koppling mellan överlevnaden för dessa tre arter och hur stark belysningen var i ett visst område, så gav deras modeller bara “svagt stöd” för kopplingen. Mer forskning behövs, inte minst på hur träd kan underlätta för fåglar i kraftigt belysta områden.

Exakt vad kopplingen beror på är oklart i dagsläget. Forskarna skriver i sin studie att det skulle kunna handla om ökad dödlighet under fåglarnas korta flytt söderut, som de vissa vintrar ger sig ut på. Väldigt många fåglar dör eller skadas av fönsterkollisioner och risken kan tänkas öka vid längre förflyttningar. Men det finns också studier som visar att ljusföroreningar indirekt försämrar hälsan för fåglarna på grund av ökad stress. Dessutom har andra studier visat att ökad belysning ökar risken för att bli tagna av rovdjur på natten.

– Det finns så många faktorer som påverkar en fågels överlevnad i en stadsmiljö och de är alla sammanflätade. De påverkar predation, fysiologiska skador och förmågan att hitta byten. Det är viktigt att upptäcka mönster i fåglarnas överlevnad som varierar med artificiellt ljus på natten, och vi behöver mer detaljerade uppföljningsstudier om varför det kan variera så, förklarar studiens medförfattare Caren Cooper, professor vid NC State.

Läs även

• Ljus­föroreningar gör stickmyggor aktiva längre period
• Nattfjärilar är underskattade pollinatörer
• Ljusföroreningarna fördubblas vart åttonde år
• Nattbelysning stor anledning till insektsdöden
• Nattbelysning kan öka risken att gråsparvar sprider nilfeber

Källor: Eureka Alers och Urban Ecosystems

Mer att läsa