Gå till innehållet

34 kvadrat­kilometer våtmarker kan återställas i år

En av få miljöbudgetposter som det satsas relativt mycket pengar på de senaste åren är våtmarker.

I år kommer Naturvårdsverket betala ut 130 miljoner kronor till landets länsstyrelser för arbeten med våtmarker. De går bland annat till insatser i landets skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Dessutom ska fler näringsrika torvmarker återvätas för att minska utsläppen av växthusgaser.

Störst summor av länsstyrelserna fick Västra Götaland med 16,7 miljoner och Skåne med 11,5 miljoner kronor.

Förutom 130 miljoner till länsstyrelserna går även 80 miljoner kronor till Skogsstyrelsen för att ersätta markägare som återväter utdikade torvmarker i skogen. 93 miljoner kronor går också till den Lokala naturvårdssatsningen på våtmarker (Lona våtmark), som kan sökas hos länsstyrelsen. Slutligen ges även medel till Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket för att göra våtmarksrestaureringar på statens mark.

Sammanlagt är det 600 våtmarksprojekt som kommer att genomföras. Ungefär 34 kvadratkilometer våtmark kan återställas eller nyanläggas under året och ungefär 150 kvadratkilometer våtmarker kommer gynnas av åtgärderna.

– Vi vill fortsätta att bidra till en långsiktig finansiering eftersom det ofta tar lång tid från idé till resultat. Att regeringen nu har en permanent satsning på Sveriges våtmarksarbete underlättar det. Vår ambition är att kunna fördela minst 130 miljoner per år även framöver, förklarar Matti Ermold, på Naturvårdsverkets skötselenhet.

Användning av medel till våtmarker

Länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens använda medel för att skapa och återskapa våtmarker. Det är skillnad mellan de medel som Naturvårdsverket betalar ut och de summor som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen hinner förbruka / fördela under kalenderåret.

ÅrtalSumma
202053,8 miljoner
2021122,8 miljoner
2022172,2 miljoner
Källa: Rapport från Naturvårdsverket

Information om vilka stöd det finns att söka för exempelvis kommuner, ideella organisationer, markägare och företagare finns hos Naturvardsverket.se.

Fakta: Våtmarker

I Sverige har omkring 80 procent av våtmarkerna påverkats de senaste 200 åren. I delar av Mälardalen och Skåne har nästan 90 procent av den ursprungliga våtmarksytan försvunnit, enligt Naturvårdsverket.
Våtmarker beskrivs ofta som viktiga insatser både för klimatet och den biologiska mångfalden. De minskar kraftigt utsläppen av växthusgaser, gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster, motverkar torka och hjälper även vid översvämningar.

Tack vare ökade satsningar har det återskapats allt fler våtmarker i Sverige. 2019 skapades 5 500 hektar våtmarker, 2020 över 6 200 hektar och 2021 2 200 hektar.

Läs mer om våtmarker på Natursidan

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa