Gå till innehållet

Vattendrag restaureras för att gynna arter och motverka torka

Kyrksjön är ett exempel på lyckad restaurering av en tidigare våtmark, enligt Sportfiskarna. Foto: Knuts Conny

Flera åar, våtmarker och sjöar kring Södertörn ska restaureras i ett nytt projekt för att återskapa landskapets förmåga att hålla kvar vatten. Det gynnar inte bara många djurarter utan fungerar också som ett skydd mot torka.

Sportfiskarna menar i ett pressmeddelande att sommarens extremtorka visar att det behövs mer åtgärder för att motverka torka i vattendragen. Ett sätt är att återskapa vattendrag som är kraftigt påverkade av människan exempelvis genom att sjöars vattennivåer sänkts och våtmarker, jordbruk och skogsbruk har dikat ut marken. 

LÄS ÄVEN: • Stor satsning på våtmarker gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Det kan bland annat bli aktuellt med att höja vattennivån i sjöar, etablering av kantzoner och se till att vattendragen får slingra sig naturligt genom landskapet och svämma över strandkanten vid högvatten, så kallad återmeandring. Åtgärderna kommer även gynna många djurarter.

– Avrinningsområdenas vattenhushållande förmåga är extremt viktig för starka fiskbestånd. En art som gynnas av jämnare och mer stabila vattenflöden är havsöringen. I år är flertalet avrinningsområden längs ostkusten kraftigt påverkat av torkan och med hjälp av det här projektet kommer vattendragen som åtgärdas på sikt få en jämnare vattenföring. Andra arter som kommer att gynnas är abborre och gädda som nyttjar vattendragen vid lek- och uppväxt samt inte minst andra djurgrupper som fåglar och groddjur, kommenterar John Kärki, projektledare på Sportfiskarna.

LÄS ÄVEN: • Våtmarker kan spara miljardbelopp vid översvämningar

Projektet är ett samarbete mellan Sportfiskarna, markägare och kommunerna Södertälje, Haninge, Botkyrka och Nynäshamn.

Källa: Sportfiskarna

Mer att läsa