Gå till innehållet

Var tredje blomfluga i Europa är hotad

Bålgetingblomfluga besöker tistel. Foto: Erik Hansson

En stor genomgång av Europas 890 arter blomflugor visar att många av dessa viktiga pollinatörer och skadedjursbekämpare är hotade.

Det är Internationella naturvårdsunionen (IUCN) som gjort genomgången av Europas 890 blomflugearter. De kom fram till att hela 314 av dem (37,2 procent) klassas som sårbar, starkt hotad eller akut hotad. Ytterligare nästan 7 procent anses vara nära hotade (rödlistade, men inte hotade). Det är en oroväckande utveckling för en grupp flugor som IUCN påpekar är “avgörande för planetens matsäkerhet eftersom de är världens näst viktigaste pollinatörer efter bin”. Blomflugornas larver är dessutom ett viktigt rovdjur som äter mängder av bladlöss.

De främsta hoten mot blomflugorna i Europa är industriellt jordbruk som använder bekämpningsmedel. Det påverkar mer än hälften av alla blomflugorna (475 av 890 arter). Även ohållbart skogsbruk, klimatförändringar och exploatering och utbyggnad av städer på verkar många arter negativt. IUCN anser att en av de viktigaste åtgärderna för att vända utvecklingen för blomflugorna är att göra om vårt jordbruk till att bli mer hållbart och naturvänligt, men även gamla träd är viktiga för många arter blomflugor.

– Det viktigaste sättet att stoppa nedgången i blomflugspopulationerna är att skydda deras livsmiljöer och att sammanlänka livsmiljöer i landskapet. Det mest brådskande är att skydda gamla träd som innehåller håligheter i stammen, kåda, nedfallna grenar och stubbar – mikrohabitat där larverna av en mängd olika arter lever, inklusive många hotade arter, lever, säger Francis Gilbert, medordförande för IUCN:s specialistgrupp för blomflugor.

Hjälp blomflugorna
Det finns flera sätt att hjälpa blomflugor. Du kan till exempel bygga en blomflugepool eller anlägga en damm eftersom många blomflugor lägger sina ägg i vatten. En del blomflugelarver lever i murkna trästammar och det är därför en bra idé att spara död ved och tjocka grenar i trädgården. Det är också bra att ha olika växter som blommar från tidig vår till sen höst för att det ständigt ska finnas mat åt dem.

Källa: IUCN och Europeiska rödlistan för blomflugor

Mer att läsa