Gå till innehållet

Starkt stöd för att skydda 30 procent av Sveriges natur

Allt fler som lever utanför storstäderna vill att våra politiker ska göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna och det finns ett fortsatt starkt stöd för att skydda betydligt mer natur än idag. Det avslöjas i WWF:s undersökning Klimatbarometer 2023.

Kantar Public har på uppdrag av WWF intervjuat 2 186 personer om deras syn på klimatet. Resultatet visar bland annat en stark ökning av andelen personer utanför våra största städer som vill att våra politiker ska göra mycket mer för klimatet; från 60 procent i fjol till 70 procent i år. Oron för klimatförändringarna har också ökat i den här gruppen; från 47 procent till 51 procent.

– Vi bevittnar just nu ett skifte på landsbygden i klimatfrågan, trycket från folk utanför storstäderna att politikerna ska driva en klimatomställning, har ökat stort sedan förra året. Ändå beter sig politiken som att det inte vore så. De partier som beaktar detta och agerar kommer att vara vinnarna framgent, säger Gustaf Lind, generalsekreterare, WWF.

Trenden med ökad frustration över våra politikers ovilja att agera syns inte bara utanför Stockholm, Göteborg och Malmö, men det är där ökningen är som starkast. 97 procent av alla svarande oroar sig för miljön och i snitt anser 71 procent att det måste göras mycket mer för att begränsa klimatförändringarna. Det kan jämföras med 65 procent år 2022. Bland Sveriges ungdomar i åldern 18-29 är det klimatförändringarna som oroar mest av världens samhällsföreteelser.

– Vår årliga undersökning visar tydligt att det svenska folket vill se betydligt starkare insatser för planeten, tvärt emot den nedmontering vi nu ser av den svenska miljö- och klimatpolitiken. Undersökningen ger tydliga signaler från folket till våra beslutsfattare att ändra kurs och agera kraftfullt för naturen och vår framtid, säger Gustaf Lind.

I undersökningen fick de tillfrågade också svara på vilka tre miljöproblem som oroar dem mest. Här kommer klimatförändringarna överlägset först (46 procent) följt av plast och föroreningar i haven (25 procent), samt att isarna smälter (25 procent).

Starkt stöd för skydd av natur

Det ställdes också frågor om biologisk mångfald och förlust av natur. Var femte person angav förlust av biologisk mångfald som de mest oroande miljöproblemen och 13 procent valde alternativet “vild natur försvinner när människan tar alltmer plats (vägar, jordbruk m. m.)”. Två av tre (67 procent) tänker åtminstone någon gång i månaden på förlusten av natur och djur och hela 72 procent tycker att det är viktigt att Sverige skyddar 30 procent av vår natur till år 2030 i enighet med FN:s ramverk. Mer än hälften vill att minst 50 procent av Sveriges land- och havsområden skyddas.

– En välmående natur är en förutsättning för vår hälsa och framtidsutsikter. Sveriges regering måste nu lyssna på det svenska folket och omedelbart utforma politik och kraftigt stärka insatserna och öka skyddet av den svenska naturen och vända trenden för den biologiska mångfalden. Det är bara 7 år kvar till 2030, säger Åsa Ranung, senior policyrådgivare, WWF

När det gäller insatser för att förbättra situationen för miljön så anger 46 procent att de minskat sin konsumtion, 43 procent att de valt ekologisk mat och 37 procent har planterat växter för humlor och andra bin under de senaste tolv månaderna.

Män födda 1959-1973 mest ignoranta

Undersökningen avslöjar också stora skillnader mellan könen. 59 procent av kvinnorna svarade att de instämmer helt i att våra politiker och beslutsfattare borde göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna. Motsvarande siffra bland män var bara 39 procent. Det är genomgående män i åldern 50-64 (födda 1959-1973) som är minst intresserade av att förbättra situationen för klimatet och naturen. Bland kvinnor syns inte alls samma ignorans i samma ålder.

Läs även

Majoritet av svenskar upplever redan klimatförändringar
Kraftigt ökad medvetenhet om hoten mot naturen
Allt fler svenskar oroar sig för klimatkris och biologisk mångfald

Källa: WWF

Mer att läsa