Gå till innehållet

Ny satsning på att skydda havsmiljöer

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) kommer de närmaste tre åren dela ut 267 miljoner kronor för projekt som ska skydda havs- och vattenmiljöer.

Pengarna som Havs- och vattenmyndigheten delar ut går till Sveriges länsstyrelser. De ska användas till att skydda miljöer i både söt- och saltvatten för att på så sätt värna biologisk mångfald, skapa ett nätverk av skyddade områden, hjälpa hotade arter och göra ekosystemen mer motståndskraftiga mot klimatförändringar.

Susanna Lindeman, utredare Havs- och vattenmyndigheten.

Vi har unika och värdefulla havs- och vattenmiljöer i Sverige och de ska bevaras för framtida generationer. Mycket pekar på att skyddade områden klarar klimatförändringar bättre.

Susanna Lindeman, utredare vid HaV

Satsningen kommer skilja sig åt på västkusten och i Östersjön. På västkusten handlar det mer om att effektivisera förvaltningen av skyddade områden, berättar Susanna Lindeman, utredare vid HaV. Detta eftersom stora delar av västkusten anses skyddat. I Östersjölänen däremot ska bidraget framför allt användas till att inrätta nya skydd i områden med höga naturvärden. Här är inte lika stor andel av kustmiljöerna är skyddade. Ett särskilt fokus ska läggas på vattendrag som mynnar ut i Östersjön.

Ni skriver att det är en nyhet att pengarna ska gå till att skydda miljöer i både söt- och saltvatten. Hur har det varit tidigare?
– Det är i sig inte någon nyhet att skydda både limniska, sjöar och vattendrag, och marina miljöer. Det är ett arbete som länsstyrelserna gör kontinuerligt och det har pågått under många år. Det som är nytt är att det görs en större riktad insats med fokus på Östersjön och att satsningen även gäller limniska miljöer, säger Susanna Lindeman.

Vad kan förändringen få för konsekvenser för skyddet?
– Länsstyrelserna får utökade möjligheter att både skydda våra värdefullaste sjöar och vattendrag och att inkludera limniska miljöer i arbetet med att skydda terrestra miljöer som skogar och våtmarker. Skyddet av våra vattendrag är viktigt för att värna de marina ekosystemen och vice versa, eftersom många arter vandrar från havet, längs älvar, åar, bäckar och sjöar tur-och-retur. Ett funktionellt skydd av vattendrag, sjöar, stränder inkluderar ofta att kantzoner skyddas, vilket bidrar till att värna den biologiska mångfalden, minska näringsläckage till havet och stärka konnektivitet i hela nätverket av skyddade områden

Kan du ge några exempel på områden som kan bli aktuella att skydda?
– Det är ett arbete som drivs av länsstyrelserna och det är ofta en lång process som tar många år. Men jag kan ge ett exempel och det är att den blivande marina nationalparken Nämdö i Östersjön.

Sverige är en bra bit från att nå målet på att skydda 30 procent av områdena i Östersjön – i dagsläget ligger vi på cirka 11 procent. Susanna Lindeman poängterar också att “miljöns tillstånd i Östersjön är kritiskt”. Med den nya satsningen förbättras möjligheterna att reglera aktiviteter som hotar naturvärdena.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Mer att läsa