Gå till innehållet

Ny rapport om pollinatörer i Sverige – många är hotade

Högnordisk höfjäril – en av arterna som riskerar att utrotas i Sverige. Foto: M. Virtala, Copyrighted free use, Link

Fjärilar, blomflugor och vildbin, inklusive humlor, är de viktigaste pollinatörerna i Sverige. Det är tack vare dem som skördarna av frukt, bär, grönsaker, oljeväxter, baljväxter och klöverfrövall blir större. Därför är det oroväckande att många av dessa arter är hotade i Sverige, enligt en ny rapport från SLU.

Rapporten är gjord av tre forskare på uppdrag av Naturvårdsverket och de konstaterat en nedåtgående trend för pollinatörer i Sverige. Det märks exempelvis genom att en tredjedel av Sveriges 299 vilda biarter, en femtedel av landets över 2600 fjärilar och var tionde blomfluga finns på den nationella rödlistan.

LÄS ÄVEN: • Humleexperten Dave Goulson om jordbruk och bekämpningsmedel

Nedgången stämmer överens med vad som sker i övriga världen. Internationella plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, skrev för två år sedan i en rapport att världens brist på pollinatörer kan få “långsiktigt svåra följder för världens matförsörjning”.

– Orsakerna till nedgången är många samverkande faktorer. Bland dem kan nämnas igenväxning och annan förändrad markanvändning som igenplantering, avverkning, intensifierat jordbruk, exploatering, fragmentering, utdikning och vattenreglering, skriver Naturvårdsverket på sin webbplats.

LÄS ÄVEN: • Insatser för fler växter i odlingslandskapet ska hjälpa insekter

Igenväxning och avverkning är stora hot
Den största faktorn för att rödlistade bin och fjärilar minskar är förändrad markanvändning, så som upphört bete. Blomflugor drabbas hårdast av avverkning och växtskyddsmedel slår mot bin. För pollinatörer som bygger bon i marken är gödslad mark otjänlig och invasiva arter som blomsterlupinen leder till minskad artrikedom av blommande växter.

För att pollineringen ska fungera bättre krävs ofta att det finns en mångfald av pollinatörer. Exempelvis bin, fjärilar och blomflugor, samt arter som har olika födosökstrategier, som generalister och specialister.

LÄS ÄVEN: • Pollinera Sverige – nytt nätverk av experter och organisationer

– I det svenska jordbruket har pollinatörerna sitt största värde inom odlingen av oljeväxter, baljväxter och klöverfrövall. Trädgårdsodlingen har ett stort behov av pollinatörer, eftersom de flesta frukter och bär får långt bättre skördemängd och kvalitet om insekter bidrar till pollineringen. Många former av friluftsliv och rekreation i Sverige bygger på pollinatörernas och växternas samspel; biodling och bärplockning är två viktiga exempel, skriver forskarna i sin rapport.

Klimatförändringarna kan slå hårt mot enskilda arter
Det finns också ett hot som förväntas öka i framtiden och det är klimatförändringarna. Det kan dröja årtionden innan vidden av det blir uppenbar, men en del nordliga arter, som polarhumla och högnordisk
höfjäril, riskerar att dö ut när klimatet blir varmare. Deras livsmiljöer, som nu påverkas av snösmältning och erosion flyttas allt längre norrut eller försvinner helt.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa