Gå till innehållet

Naturvårdsverket: Sveriges biologiska mångfald är hårt trängd

Violettkantad guldvinge. Foto: Erik Hansson

Sverige har skickat in en “hälsoundersökning” om den svenska naturen till EU och budskapet är att landets biologiska mångfald är hårt trängd. Endast 40 procent av Sveriges arter och 20 procent av våra naturtyper mår bra. Sämst går det för fjärilar och vedlevande insekter, samt naturtyperna gräsmarker, dyner, hav och skog.

Rapporten som skickades in är sammanställd av forskare och experter tillsammans med ArtDatabanken och Havs- och vattenmyndigheten. Det görs vart sjätte år i enlighet med Art- och habitatdirektivet, som EU:s medlemsländer har antagit för att motverka förlust av biologisk mångfald.

LÄS ÄVEN: • Ny FN-rapport varnar för massutrotning och ”klimatlösningar” som drabbar naturen

Sammanställningen visar ett blandat resultat. För vissa artgrupper går det bra, men för många går det sämre.
– Däggdjur, trollsländor och många kärlväxter klarar sig förhållandevis bra, medan många fjärilsarter och skalbaggar får det svårare att överleva på sikt, säger Mark Marissink, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverkets Miljöanalysavdelning.

LÄS ÄVEN: • Krönika: Åtminstone en positiv utveckling för den biologiska mångfalden

Art- och naturbarometer visar hur artgrupperna respektive naturtypsgrupperna placerar sig i förhållande till varandra, baserat på statusbedömningarna 2019. Som synes går det sämst för fjärilar och vedlevande insekter, samt naturtyperna gräsmarker, dyner, hav och skog. Efter förlaga från ArtDatabanken SLU

Det går relativt bra för arter och naturtyper i den alpina regionen, vilket anses bero på att dessa områden är skyddade. Även fladdermössen har det gått bättre tack vare insatser för våtmarker och i vissa skogar. Sämst bevarandestatus har gräsmarker, dyner och naturtyper i havet och även naturtyper och skalbaggar, som är beroende av gammal skog och död ved, har dålig status. Även ekosystemtjänster som pollinering är hotade, pollinatörer har dock inte undersökts så utförligt i rapporten.

LÄS ÄVEN: • Tekniska framsteg stoppar inte förlusten av biologisk mångfald

– I stort sett är tillståndet för arter och naturtyper fortsatt dåligt beroende på ett intensivt fiske och ensartat jord- och skogsbruk samt upphörd hävd av biologiskt värdefulla gräsmarker. Där tillståndet har förbättrats beror det på åtgärder, skriver Naturvårdsverket i sitt pressmeddelande.

Källor: Naturvårdsverket och Pressmeddelande

Mer att läsa