Gå till innehållet

Naturvårdsverket ska utreda utökad skyddsjakt på varg

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson http://www.natursidan.se/fotografer/marie-mattsson/

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson 

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över om skyddsjakten på varg kan utökas. Uppdraget kommer från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) på Näringsdepartementet.

I uppdraget ingår att se över hur “skyddsjakten i Sverige kan utvecklas för att möta de behov som i dag finns givet den ökade vargtätheten i vissa områden där detta kan skapa problem för viss djurhållning och där det inte finns någon annan lämplig lösning”.

– Om det finns en stor sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå, får beslut om skyddsjakt efter varg fattas även om någon skada inte har inträffat (23 b §). Sådana beslut om skyddsjakt är inte uttryckligen begränsade till en enskild individ. Detta skulle kunna lämna utrymme för att låta beslut om skyddsjakt omfatta flera individer inom ett vargrevir som orsakar problem, skriver regeringen i sitt uppdrag till Naturvårdsverket.

Skyddsjakt på varg får dock enligt jaktförordningen endast bedrivas om det inte finns “någon annan lämplig lösning”. Jakten får inte heller “försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde”. Dessutom måste skyddsjakten vara motiverad av skäl som till exempel för att “förhindra allvarlig skada på boskap eller annan egendom”.

I juni kritiserade EU-kommissionen återigen Sverige för sin hantering av vargjakten och menade att den svenska vargstammen inte nått gynnsam bevarandestatus. I Naturvårdsverkets uppdrag ska förslagen dock utformas “så att de är förenliga med EU-rätten”. Hur dessa förslag ska utformas utan att vara motstridiga får vi se senast den 30 september när Naturvårdsverket ska vara klart med uppdraget.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa