Gå till innehållet

Kraftig ökning av nya skogsbilvägar i Sverige

Landets skogar blir allt mer fragmenterade av vägar. Det byggs nu nästan dubbelt så mycket skogsbilvägar som för 20 år sedan. Det drabbar den biologiska mångfalden i skogen och ökar risken för torka.

I Sverige finns det ungefär 570 000 kilometer statliga, kommunala och enskilda vägar. En stor andel av detta är skogsbilvägar, närmare bestämt 215 000 kilometer enligt Skogsstyrelsen. Det är mer än dubbelt så långa sträckor som det statliga vägnätet och utbyggnaden av nya vägar, för att komma fram till skog att avverka, går snabbt.

Utbyggnaden av skogsbilvägnätet drivs av ekonomiska skäl och har blivit mer kortsiktig.

Skogsstyrelsen

De senaste åren har avverkningstakten i Sveriges skogar slagit nya rekord. Träden faller snabbare än någonsin i våra skogar. Även utbyggnaden av skogsbilvägar har ökat kraftigt. Under perioden 1995-2006 byggdes det ungefär 1 600 km per år. 2021 byggdes hela 3 000 km enligt Skogsstyrelsens rapport “Nulägesbeskrivning av enskilda vägar med inriktning på skogsbrukets transporter” från 2023. Det är en sträcka som motsvarar att köra från Sveriges sydligaste punkt till den nordligaste punkten – tur och retur.

Stor miljöpåverkan

Dessa vägar innebär stor påverkan på naturen, men även på vattendrag och ger en ökad risk för torka.

– En väg har en betydande miljöpåverkan när den byggs men även under hela vägens livslängd. Infrastruktur fragmenterar landskapet och påverkar den biologiska mångfalden. Vägar kan förändra vattnets rörelse i landskapet, torrlägga vissa delar medan andra områden får en koncentration av vatten via diken. Vägtrummor kan utgöra vandringshinder och hindra fisk och andra vattenlevande organismer att förflytta sig i vattensystemet. Diken kan dessutom påverka vattenkvalitet i naturliga vattendrag negativt om de utformas på fel sätt, skriver Skogsstyrelsen i rapporten.

Undviks av skogsfåglar

Tidigare studier har visat att vägar påverkar skogslevande fåglar mer än man tidigare trott. Skogsfåglarna undviker helst att flyga över vägar, vilket skapar ett nätverk av hinder i landskapet för dem. En svensk studie från 2019 kom fram till att infrastruktur, så som vägar och järnvägar, påverkar fåglar och däggdjur även på långt håll. Minst 1 km från en väg kan det finnas 20-30 procent färre fåglar. Med 215 000 km skogsbilvägar innebär det hundratusentals kvadratkilometer med kraftigt minskad fågelfauna.

Dessa skogsbilvägar används inte lika ofta som det övriga vägnätet, men transporten av cirka 71 miljoner ton oförädlad trädbiomassa per år uppgår till hela 280 miljoner fordonskilometer enligt Skogsstyrelsen. Det motsvarar 7 000 varv runt jorden.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa