Gå till innehållet

Vägar slår hårt mot fåglar

Gulärla. Foto: Zsombor Károlyi

En ny studie från Storbritannien visar att vägar påverkar 70 procent av landets yta och för många fågelarter innebär de ett stort hot. Till år 2050 beräknas världens vägnät dessutom öka med över 60 procent.

I dagsläget finns det ungefär 45 miljoner kilometer vägar i världen. Enligt International Energy Agency kommer det troligen öka till nästan 70 miljoner kilometer. För vilda djur är det oroväckande nyheter. Tidigare studier har visat att vägar påverkar skogslevande fåglar mer än man tidigare trott och en svensk studie kom fram till att infrastruktur, så som vägar och järnvägar, påverkar fåglar och däggdjur även på långt håll. Minst 1 km från en väg kan det finnas 20-30 procent färre fåglar.

Nu har även en studie gjorts i Storbritannien, den första av sitt slag. Det är ett av världens mest vägtäta länder. Mer än 80 procent av landet har mindre än 800 meter till en väg och 40 procent av landets skyddade natur påverkas av vägar. Enligt ekologen Sophia Cooke, huvudförfattare till studien, finns det skäl att vara orolig. Vägarna påverkar i hög grad fågellivet i omgivningen.

Forskarna tog hjälp av duktiga fågelskådare och kartlade fåglar på 20 000 platser runt om i Storbritannien. De kunde visa att 63 procent av fåglarna visade stark variation beroende på antalet vägar och att vägar hade en negativ påverkan på omgivningens fågelantal på upp till 700 meters håll.

Fåglar som även lever i städer klarar sig bättre längs vägar jämfört med ovanligare arter eller de som har specifika krav på föda och livsmiljö, så som gulärlor, stenskvätta, rörsångare, lövsångare och sånglärkor. Även de flesta våtmarksfåglar minskar tydligt i antal nära vägar. Troligtvis på grund av att de vill undvika buller, tror Sophia Cooke.

Längs motorvägar var avsaknaden av fåglar ännu tydligare. Där var minskningen ungefär 80 procent.

Det fanns också vissa arter som verkar trivas nära vägar. Det gäller exempelvis steglitser och fiskmåsar. De sistnämnda gynnas troligen av att det brukar vara mycket skräp som kastas längs vägarna och fiskmåsarna kan hitta föda bland matrester och annat.

Bara för att det är vanligare att hitta vissa arter vid vägarna betyder det dock inte att de gynnas av vägarna. En tidigare studie om trafikdödade fåglar visade att nästan tolv koltrastar dödas per år per kilometer asfalterad väg.

Läs även:
Studie av påkörda djur avslöjar arter som hotas av vägar
Fler än 6 av 10 fågelskyddsområden påverkas negativt av vägar
Ny studie: Vägar påverkar skogslevande fåglar mer än man tidigare trott
• Bråttom att skydda jordens sista väglösa områden

Källor: The Guardian och Nature

Mer att läsa